جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
State Management در ASP. NET 2.0 (بخش نهم)
-(43 Body) 
State Management در ASP. NET 2.0 (بخش نهم)
Visitor 898
Category: کامپيوتر

آنچه تاكنون گفته شده است :

 بخش اول

 مفاهيم اوليه

:

 ضرورت مديريت state در برنامه هاي وب

 بخش دوم  

 view state   

:  نحوه ايمن سازي اطلاعات ذخيره شده در view state
 بخش سوم  

view state

: نحوه نگهداري Member Variables و اشياء سفارشي
 بخش چهارم

cross-page posting

: انتقال اطلاعات از يك صفحه به صفحه اي ديگر
 بخش پنجم

cross-page posting

: نحوه دريافت اطلاعات  از صفحه مبداء
 بخش ششم

Query String

:  نحوه انتقال اطلاعات بين صفحات
 بخش هفتم  كوكي هاي سفارشي   نحوه عملكرد كوكي هاي سفارشي
 بخش هشتم 

Session State

  مفاهيم و معماري session

در بخش هشتم  با مفاهيم و معماري session آشنا شديم . در اين بخش و قبل از پرداختن به نحوه پيكربندي session در برنامه هاي وب ، به بررسي يك نمونه مثال خواهيم پرداخت تا از اين رهگذر بتوانيم در عمل با متدها و خصلت هاي كلاس  HttpSessionState بيشتر آشنا شويم . 

مثال
در اين مثال هدف آشنائي با نحوه ذخيره و بازيابي داده در session است . بدين منظور يك شي با نام Articles و شامل سه فيلد عمومي به شرح زير تعريف شده است  :

  • Title : عنوان يك مقاله را در خود ذخيره مي نمايد .

  • Abstract : شرح مختصري از مقاله را در خود ذخيره مي نمايد .

  • ViewCount : تعداد  دفعات مشاهده يك مقاله را مشخص مي نمايد .

شي فوق از يك  constructor  خاص استفاده مي نمايد تا فرآيند ايجاد و مقداردهي آن به سادگي انجام شود .

Public Class Articles

  Public Title As String
  Public
Abstract As String
  Public
ViewCount As Integer

  Public
Sub New(ByVal Title As String, ByVal Abstract As String, ByVal ViewCount As Integer)
    Me.Title = Title
    Me.Abstract = Abstract
    Me.ViewCount = ViewCount
  End Sub

End
Class

 اشياء Articles در زمان استقرار صفحه در حافظه ايجاد و در session state ذخيره مي گردند . در ادامه و پس از انتخاب يك آيتم توسط كاربر از طريق ليست موجود ، شي مرتبط با آيتم انتخاب شده از session بازيابي و اطلاعات مرتبط با آن در خروجي نمايش داده مي شود .

صفحه SessionStateExample.aspx


<
%@ Page Language="VB" Culture="fa-IR" UICulture="fa-IR" %>

<script runat="server">

Public
Class Articles
  Public Title As String
  Public
Abstract As String
  Public
ViewCount As Integer
  Public
Sub New(ByVal Title As String, ByVal Abstract As String, ByVal ViewCount As Integer)
     Me.Title = Title
     Me.Abstract = Abstract
     Me.ViewCount = ViewCount
  End Sub
End
Class

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Load
 If Me.IsPostBack = False Then

مرحله اول : ايجاد اشياء '

   Dim ArticleInfo1 As New Articles("State Management در ASP. NET 2.0 (بخش هشتم) ", _
                                                " بررسي Session State ", 43)
   Dim
ArticleInfo2 As New Articles("State Management در ASP. NET 2.0 (بخش هفتم) ", _
                                             " كوكي هاي سفارشي و نحوه عملكرد آنها", 94)
   Dim
ArticleInfo3 As New Articles("State Management در ASP. NET 2.0 (بخش ششم) ", _
                                              " نحوه انتقال اطلاعات بين صفحات با استفاده از Query String", 103)
   Dim
ArticleInfo4 As New Articles(" State Management در ASP. NET 2.0 (بخش پنجم) ", _
                                                " نحوه دريافت اطلاعات از صفحه مبداء در cross-page posting", 99)

 مرحله دوم : اضافه كردن اشياء به session state  '

   Session("Article1") = ArticleInfo1
   Session(
"Article2") = ArticleInfo2
   Session(
"Article3") = ArticleInfo3
   Session(
"Article4") = ArticleInfo4

مرحله سوم :‌ اضافه كردن سطر به ليست  '

   lstItems.Items.Clear()
   lstItems.Items.Add(ArticleInfo1.Title)
   lstItems.Items.Add(ArticleInfo2.Title)
   lstItems.Items.Add(ArticleInfo3.Title)
   lstItems.Items.Add(ArticleInfo4.Title)

 End
If

 نمايش برخي اطلاعات پايه در رابطه با session  '
جهت بررسي اطلاعات پيكربندي '   

 Dim strCookieLess As String
 Dim
strNewSession As String

 If
Session.IsCookieless Then
    strCookieLess = "بلي"
 Else
    strCookieLess = "خير"
 End
If

 If
Session.IsNewSession Then
    strNewSession = "بلي"
 Else
   strNewSession = "خير"
 End
If

 
lblSession.Text = "شناسه : "
& Session.SessionID
 lblSession.Text &=
"<br>تعداد اشياء : "
 
lblSession.Text &= Session.Count.ToString()
 lblSession.Text &=
"<br>مد : "
& Session.Mode.ToString()
 lblSession.Text &=
"<br>آيا session ايجاد شده Cookieless است؟ "
 
lblSession.Text &= strCookieLess
 lblSession.Text &=
"<br> آيا session جديد است ؟ "
 
lblSession.Text &= strNewSession
 lblSession.Text &=
"<br> اعتبار session (بر حسب دقيقه ) : "
 
lblSession.Text &= Session.Timeout.ToString()
End
Sub

Protected Sub cmdMoreInfo_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cmdMoreInfo.Click
If lstItems.SelectedIndex = -1 Then
    lblRecord.Text = "آيتمي انتخاب نشده است"
Else

 مرحله اول :ايجاد نام كليد صحيح بر اساس ايندكس '

  Dim Key As String
  Key = "Article"
& (lstItems.SelectedIndex + 1).ToString()

  مرحله دوم : بازيابي اشياء از session state '

  Dim ArticleInfo As Articles = CType(Session(Key), Articles)

 مرحله سوم : نمايش اطلاعات مرتبط با شي بازيابي شده  '

  lblRecord.Text = "عنوان مقاله :" & ArticleInfo.Title
  lblRecord.Text &=
"<br>شرح: "
 
lblRecord.Text &= ArticleInfo.Abstract
  lblRecord.Text &=
"<br>تعداد دفعات مشاهده : "
& ArticleInfo.ViewCount.ToString()

End If

End
Sub

</
script>

<
html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl">
<
head
runat="server">
  <
title>تست session </title>
</
head>
<
body>
 <
form
id="form1" runat="server">
     <
asp:Label id="lblSession" runat="server" Width="472px" Height="61px" Font-Size="Smaller"
                     
Font-Names="Tahoma" Font-Bold="False"></asp:Label><br /><br />
 <
div
>
     <
asp:ListBox id="lstItems" runat="server" Width="345px" Height="106px"
                       
Font-Names="Tahoma"></asp:ListBox><br /> <br />
    <
asp:Button id="cmdMoreInfo" runat="server" Text="اطلاعات بيشتر "
                       
Font-Names="Tahoma"></asp:Button><br /><br /><br />
    <
asp:Label id="lblRecord" runat="server" Font-Size="Small"
                      
Font-Names="Tahoma" ></asp:Label>
 </
div>
 </
form>
</
body>
</
html>
 

شكل 1 نحوه عملكرد و خروجي برنامه فوق را نشان مي دهد .

   نحوه عملكرد session state

شكل 1:  نحوه عملكرد session state

حتي المقدور مي بايست از تعداد session اندكي در برنامه استفاده گردد چراكه مديريت آنها مستلزم انجام عمليات اضافه و استفاده از منابع محدود موجود در سمت سرويس دهنده است . پياده كنندگان برنامه هاي وب براي رفع اين نگراني مي توانند يك دكمه Log out را در صفحه مورد نظر خود پيش بيني نمايند تا پس از كليك  بر روي آن ، با استفاده از متد  Session.Abandon اقدام به حذف session گردد ( آزاد سازي حافظه سرويس دهنده زودتر از موعد مقرر و مشخص شده توسط خصلت Timeout ) .
در بخش دهم بحث خود را در ارتباط با session state  ادامه داده و با نحوه پيكربندي آن در برنامه هاي وب آشنا خواهيم شد .

برگرفته از سايت سخا روش

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image