جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
XML در دات نت : تبديل اسناد XML ( بخش اول )
-(42 Body) 
XML در دات نت : تبديل اسناد XML ( بخش اول )
Visitor 1212
Category: کامپيوتر

به منظور پردازش يک سند XML مي توان از روش هاي مختلفي استفاده نمود . برخي از روش ها ، مبتني بر تکنولوژي هاي سمت سرويس گيرنده و برخي ديگر مبتني بر تکنولوژي هاي سمت سرويس دهنده بوده که پس از پردازش يک سند XML و ايجاد خروجي مناسب ، نتايج براي مرورگر ارسال مي گردد . در اين رابطه مي توان از امکانات ارائه شده به منظور انجام عمليات متفاوتي در ارتباط با اسناد XML نظير ويرايش يک سند و يا قابليت اشتراک آنان بين چندين سرويس دهنده ، استفاده نمود .
در اين مقاله قصد داريم با تاکيد بر تکنولوژي هاي سمت سرويس دهنده به  نحوه تبديل اسناد XML در محيط دات نت اشاره نمائيم .

براي دستيابي به اسناد XML با استفاده از تکنولوژي هاي سمت سرويس گيرنده مي توان از روش هاي متفاوتي استفاده نمود :

  • اسناد XML مبتني بر فايل : استفاده از فايل هاي XML و XSLT به عنوان ورودي و تبديل اسناد XML به XHTML به منظور نمايش توسط مرورگر

  • اسناد XML مبتني بر حافظه :استفاده  از استاندارد Document Object Model )DOM )  به منظور دستيابي و پردازش اسناد XML

  • اسناد XML مبتني بر Stream : ارائه يک روش ساده به منظور خواندن و نوشتن  اسناد XML که در هر لحظه يک عنصر توليد خواهد شد .

پردازش هاي سمت سرويس دهنده در محيط دات نت انجام مي شود .مثلا"  در روش دستيابي مبتني بر فايل ، فريمورک دات نت يک کنترل سرويس دهنده را ارائه نموده است که با استفاده از يک فايل XML و يک فايل XSLT ، خروجي مناسب به منظور نمايش در صفحات وب توليد مي گردد . در روش دستيابي مبتني بر حافظه ، فريمورک دات نت امکانات  لازم به منظور پردازش اسناد XML را متناسب با استاندارد DOM مربوط به کنسرسيوم وب ارائه نموده است . در روش دستيابي مبتني بر Stream نيز کلاس هاي لازم  به منظور خواندن و يا نوشتن اطلاعات در فايل هاي XML ارائه شده است .
در تمامي مثال هائي که در ادامه  به بررسي آنان خواهيم پرداخت از فايل XML زير ( SrcoArticles.xml ) استفاده شده است . فايل فوق ، حاوي ليستي ساده از مقالات است .

 <?xml version="1.0" encoding="Utf-8"?>

  <Articles>

   <Article>
      <ID>111111</ID>
     <Name> XML در دانت : خواندن يک فايل </Name>
      <Description> نحوه خواندن يک فايل XML در دات نت </Description>
      <DatePublish>  28 / 7 / 1383 </DatePublish>
   </Article>

   <Article>
      <ID>222222</ID>
     <Name> XML در دانت : ايجاد يک فايل</Name>
      <Description> نحوه ايجاد يک فايل XML در دات نت </Description>
      <DatePublish> 24 / 7 / 1383 </DatePublish>
   </Article>

</Articles>

تبديل فايل هاي XML با استفاده از فايل هاي XSLT
استفاده از فايل هاي XSLT  در ارتباط با فايل هاي XML بر روي سرويس دهنده محقق مي گردد . يک تبديل XSLT ، با استفاده از يک کنترل سرويس دهنده <asp:xml> بر روي يک صفحه وب و در محل مورد نظر براي نمايش خروجي ، انجام مي شود ( خروجي به صورت XHTML ) . براي  کنترل فوق ، مي بايست فايل هاي  XML و  XSLT  را مشخص تا با استفاده از آنان خروجي مورد نظر توليد گردد . شکل زير نحوه انجام اين فرآيند را نشان مي دهد :

 کنترل <asp:xml> در محل مورد نظر به منظور نمايش خروجي در يک صفحه وب قرار مي گيرد . کنترل فوق از دو خصلت به منظور مشخص نمودن  فايل هاي  XML و فايل XSLT  استفاده مي نمايد . شکل عمومي استفاده از کنترل فوق به صورت زير است :

 <asp:Xml DocumentSource="path" TransformSource="path" runat="server"/>

خصلت هاي  DocumentSource و DocumentTransform  به ترتيب مسير استقرار فايل هاي  XML و XSLT را مشخص مي نمايند .
 فايل SrcoArticles.xsl  که از آن به منظور تبديل فايل  SrcoArticles.xml  استفاده شده است :

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">

 <table border="1" dir="rtl" style="border-collapse:collapse">
    <tr style="background-color:#E6E6E6">
        <th>شماره سريال</th>
        <th>عنوان</th>
        <th>شرح</th>
         <th>تاريخ انتشار</th>
      </tr>

<xsl:apply-templates select="Articles/Article"/>

</table>

</xsl:template>

<xsl:template match="Article">
   <tr>
       <td><xsl:value-of select="ID"/></td>
       <td><xsl:apply-templates select="Name"/></td>
       <td><xsl:apply-templates select="Description"/></td>
       <td><xsl:value-of select="DatePubish"/></td>
    </tr>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

استفاده از کنترل <asp:lable> در يک صفحه وب ASP.NET ( فايل XmlTransform1.aspx )

<script runat="server" language="vb">
Sub Page_Load()
      Message.Text = " تبديل يک سند XML با استفاده از کنترل asp:Xml"
End Sub
</script>

<html dir=rtl>
  <head>
     <title>تبديل يک سند </title>
</head>
<body>

 <form runat="server">
    <p align="center" style ="font-weight:bold">
     <asp:label id="Message" runat="server"/>  </p>
    <asp:Xml runat="server"
         DocumentSource="SrcoArticles.xml" 
        
TransformSource="SrcoArticles.xsl"/>
 </form>

</body>
</html>

 پس از ذخيره کد فوق در فايلي با نام XmlTransform1.aspx  و اجراي آن ، خروجي زير نمايش داده مي شود .

در بخش دوم اين مقاله به بررسي نحوه تبديل اسناد DOM با استفاده از XSLT خواهيم پرداخت .

برگرفته از سايت سخا روش

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image