جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
State Management در ASP. NET 2.0 (بخش دوم)
-(1 Body) 
State Management در ASP. NET 2.0 (بخش دوم)
Visitor 767
Category: کامپيوتر

State Management در ASP. NET 2.0 (بخش دوم)
در بخش اول به ضرورت مديريت state در برنامه هاي وب اشاره و در ادامه به بررسي اولين گزينه موجود (view state ) پرداختيم . در اين بخش با  نحوه ايمن سازي اطلاعات ذخيره شده در view state  آشنا خواهيم شد . 
اطلاعات view state در يك رشته درهم آميخته مشابه زير ذخيره مي گردد . 

<input type="hidden"
          name="__VIEWSTATE"
          value="/wEPDwUKMTUyMzMyNzc3NGRklXVE/6qqfC5AWkr1Yw0Xu5IpHg0="
 />

به موازات اضافه كردن اطلاعات بيشتر به view state ، طول اين رشته طولاني تر خواهد شد .  با توجه به اين كه مقدار ذخيره شده در رشته فوق به صورت متن شفاف نمي باشد ، بسياري از برنامه نويسان ASP.NET بر اين باور هستند كه داده ذخيره شده در view state به صورت رمز شده است .ولي واقعيت اينچنين نيست .  در واقع ، اطلاعات view state به سادگي در حافظه به يكديگر متصل شده و به يك رشته Base64 تبديل مي شوند .يك هكر باهوش مي تواند با استفاده از مهندسي معكوس رشته فوق ، view state را بررسي و از اطلاعات ذخيره شده در آن به سرعت آگاه گردد .
كد زير نحوه رمز كردن يك رشته معمولي را به يك رشته Base64 نشان مي دهد .

Private Function EncodeBase64(ByVal input As String) As String
 Dim strBytes() As Byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(input)
 Return System.Convert.ToBase64String(strBytes)
End Function

كد زير نحوه رمز گشائي يك رشته Base64 را به يك رشته معمولي نشان مي دهد .

Private Function DecodeBase64(ByVal input As String) As String
  Dim strBytes() As Byte = System.Convert.FromBase64String(input)
  Return System.Text.Encoding.UTF8.GetString(strBytes)
End Function

در صورتي كه لازم است اطلاعات ذخيره شده در view state داراي ايمني بيشتري باشند از دو گزينه مختلف مي توان استفاده كرد :

گزينه اول : به ASP. NET اعلام شود كه از يك hash code استفاده نمايد. برخي اوقات از  hash code به عنوان يك checksum قدرتمند پنهاني نيز ياد مي شود . در چنين مواردي ، ASP. NET تمامي داده ذخيره شده در view state را بررسي و يك الگوريتم hashing را بر روي آن اعمال مي نمايد . الگوريتم فوق يك سگمنت كوتاه از داده را ايجاد مي نمايد كه در واقع همان hash code است . در ادامه ، كد فوق به انتهاي داده ذخيره شده در view state اضافه مي گردد .
 زماني كه صفحه post back مي گردد ، ASP. NET داده موجود در view state را بررسي و مجددا" hash code را با استفاده از فرآيندي مشابه توليد مي نمايد . در ادامه مقدار محاسبه شده با مقدار موجود در رشته مقايسه مي گردد تا اين اطمينان حاصل شود كه داده ذخيره شده در view state تغيير نكرده باشد . 
در صورتي كه يك كاربر بدانديش بخشي از  داده موجود در view state را تغيير دهد ، ASP. NET يك hash code را توليد خواهد كرد كه با كد ذخيره شده در انتهاي view state مطابقت نخواهد كرد . در صورت تحقق چنين شرايطي ،  postback  بطور كامل ناديده گرفته خواهد شد . 
شايد در ذهن شما اين موضوع مطرح شده باشد كه يك كاربر باهوش مي تواند با بكارگيري ترفندهائي بر مشكل اشاره شده غلبه كرده و علاوه بر توليد اطلاعات نادرست  ، يك   hash code مناسب و منطبق بر اطلاعات ذخيره شده در view state را نيز توليد نمايد . در پاسخ مي بايست به اين نكته اشاره كرد كه كاربران بدانديش قادر به توليد hash code صحيح نخواهند بود چراكه آنان داراي كليد رمزنگاري مشابه ASP. NET نمي باشند . اين بدان معني است كه hash code توليد شده با وضعيت موجود نمي تواند مطابقت نمايد .
 hash code  بطور پيش فرض فعال است . بنابراين در صورت تمايل به استفاده از پتانسيل فوق  ، لازم نيست كه مراحل اضافه اي را دنبال نمود . در برخي موارد پياده كنندگان ويژگي فوق را غيرفعال مي نمايند تا از مشكلات احتمالي موجود در يك web farm پيشگيري نمايند . در چنين وضعيتي ،  سرويس دهندگان مختلف داراي كليدهاي مختلفي مي باشند و مشكل زماني اتفاق مي افتد كه پس از post back صفحه ، يك سرويس دهنده جديد آن را دريافت نمايد .
در يك محيط web farm كليد مي بايست در بين تمامي سرويس دهندگان يكسان باشد . در صورتي كه كليد يكسان نباشد و صفحه براي يك سرويس دهنده متفاوت با سرويس دهنده اي كه صفحه را ايجاد كرده است ، post back گردد ، يك خطاء ايجاد خواهد شد .بنابراين در يك محيط web farm ، مي بايست پياده كنندگان يك كليد را در فايل Machine.config مشخص نمايند ( در مقابل اين كه به ASP.NET اجازه داده شود كه اين كليد را بطور اتوماتيك ايجاد نمايد) .
براي غيرفعال كردن hash codes ، مي بايست از خصلت enableViewStateMac عنصر <pages> در فايل web.config  و يا machine.config  به صورت زير استفاده كرد . 

<configuration >
  <system.web>
     <pages enableViewStateMac="false" />
          ...
  </system.web>
</configuration>

 گزينه دوم : با ايجاد يك كد hash ، فريمورك  ASP. NET اين موضوع را بررسي خواهد كرد كه آيا داده ذخيره شده در view state دستكاري شده است ؟ علي رغم ايجاد اين لايه امنيتي ، داده موجود در view state همچنان قابل مشاهده توسط كاربران بدانديش خواهد بود .
در صورتي كه بر روي داده ذخيره شده در view state حساسيت زيادي وجود داشته باشد و بخواهيم امنيت آن را افزايش دهيم ، مي بايست رمزنگاري view state را فعال كرد . براي فعال كردن ويژگي فوق از خصلت  ViewStateEncryptionMode  به همراه دايركتيو page استفاده مي گردد .

<%@Page ViewStateEncryptionMode="Always" %>

در صورت تمايل مي توان از خصلت فوق در فايل پيكربندي نيز استفاده كرد . 

<configuration >
  <system.web>
     <pages viewStateEncryptionMode="Always" />
          ...
  </system.web>
</configuration>

به خصلت  ViewStateEncryptionMode يكي از مقادير زير را مي توان نسبت داد  :

  • Always : همواره رمزنگاري انجام مي شود .

  • Never : رمزنگاري انجام نخواهد شد .

  • Auto : رمزنگاري صرفا" در مواردي كه يك كنترل با صراحت آن را درخواست نمايد ، انجام خواهد شد .

 گزينه پيش فرض Auto است . اين بدان معني است كه يك كنترل با فراخواني متد Page.RegisterRequiresViewStateEncryption رمزنگاري را درخواست مي نمايد . در صورتي كه يك كنترل به دليل عدم داشتن اطلاعات حساس از متد فوق استفاده نكند ، view state رمز نخواهد شد و عمليات بيشتري جهت رمزنگاري به سيستم تحميل نخواهد شد . به عبارت  ديگر ، يك كنترل زماني مي تواند دل خود را به خدمات ارائه شده توسط متد فوق خوش نمايد كه مقدار خصلت viewStateEncryptionMode ، معادل Auto در نظر گرفته شده باشد . در صورتي كه مقدار خصلت فوق Never در نظر گرفته شده باشد ، به درخواست كنترل ها جهت رمزنگاري پاسخ داده نخواهد شد.
با توجه  به اين كه رمزنگاري عمليات بيشتري را به سرويس دهنده وب تحميل مي نمايد ( هم در زمان رمزنگاري و هم در زمان رمزگشائي پس از هر post back ) در صورت عدم نياز به پتانسيل فوق و به منظور عدم تاثيرگذاري آن بر روي كارآئي برنامه هاي وب ، ضرورتي به فعال كردن آن وجود ندارد . 
در بخش سوم بحث بر روي  State Management را ادامه داده و بررسي نحوه نگهداري Member Variables و اشياء سفارشي در view state  خواهيم پرداخت . 
 

برگرفته از سايت سخا روش

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image