جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
راهبرد مديريت مسئله (2)
-(0 Body) 
راهبرد مديريت مسئله (2)
Visitor 275
Category: دنياي فن آوري

تعريف اصطلاحات و مفاهيم اساسي تحقيق
 

1 . مشکل ذهني : در اين تحقيق به مجموعه فرايندي گفته مي شود که در آن ذهن انسان با دريافت اطلاعات متعارض از مسيرهاي مختلف يا به علل ديگر از وضعيت تعادل خارج مي شود و تا به هنگام رسيدن به تعادل به دنبال پاسخ مي گردد . ذهن در اين مسير مراحل چهارگانه مسئله ، سوال ، پرسش و تعادل ذهني را مي پيمايد .
2 . مسئله : حاجت ، مطلب ، درخواست(1) در اين تحقيق ، مسئله از زماني که ذهن يک فرد به سبب نياز با ورود مجموعه اي از داده ها از حالت تعادل خارج و ايجاد انگيزه مي شود ، پديد مي آيد و تا زماني که اين برانگيختگي به يکي يا مجموعه اي از بروزهاي رفتاري بينجامد ، در حالت انگيزه باقي مي ماند . مسئله ، موضوعي است که يک ضرورت علمي يا عملي ما را به سوي آن مي کشاند و به نوعي براي ما مشکل ساز شده است . به تعبير ديگر با دغدغه ها ، نيازها و حساسيت هاي ما پيوند دارد .(2)
3 . سوال : رفتار پديد آمده از انگيزش که به صورت يک يا چند نماد بيروني (عملکردي) يا دروني (نفساني ، روان شناختي) بروز پيدا مي کند سوال تلقي مي شود . اين بروزها مي توانند در قالب نمادهاي رفتاي فردي ، اجتماعي يا ترکيبي از آن دو ، سازمان يافته يا سازمان نيافته ، نمود يابند . اين موارد مي توانند در حالتي که پاسخي نيافته و ذهن به حالت تعادل نرسد ، به بحران هاي فردي و اجتماعي (تنش) ، افسردگي ، تعارض ، ناهنجاري هاي فردي و اجتماعي و ... و سرانجام به نهادهاي سازمان يافته ناهنجار تبديل شوند يا فرد و گروه را بدان سو هدايت کنند.
4 . پرسش : جمله اي است که در آن پرسشي وجود داشته باشد . پرسيدن ، جويا شدن ، خبر گرفتن .(3) در اين تحقيق هنگامي که بروز رفتاري مسئله (سوال) درقالب نمادهاي نوشتاري يا گفتاري شکل گيرند ، آن را پرسش تلقي مي نماييم .
در واقع تفاوت مسئله با سوال در اين تحقيق آن است که مسئله به مشکل ذهني تا هنگامي گفته مي شود که در ذهن باقي است و بروز رفتاري نيافته ؛ اما سوال مرحله اي است که مشکل ذهني از حالت نهفته در ذهن خارج مي گردد و به بروز رفتاري امکان مشاهده آثار خود را فراهم مي سازد . مرحله پس از اين نيز زماني است که سوال از حالت بروز رفتاري که با نمادهاي رفتاري ديده مي شود ، به بروز کلامي در قالب نوشتاري يا گفتاري تبديل مي شود . گفتار يا نوشتار را نيز مي توان از جمله موارد بروز رفتاري برشمرد ؛ اما به واسطه يافتن خصلت کلامي از ويژگي هاي تفکر برتر انساني يعني نطق سود برده ، امکان ارتباط دو سويه را فراهم مي سازد . در مرحله سوال هر چند بروز رفتاري پديد آمده ، اين پديداري الزاماً به خواسته فرد نيست . به همين علت چنانچه کارشناسان به اين نوع از بروزها دقت و توجه نکنند ، بسا با بي توجهي فرد و جامعه به ناهنجاري هاي فردي و اجتماعي تبديل مي گردند . اما در مرحله پرسش ، بروز گفتاري و نوشتاري به صورت سازماندهي شده ، براي بيان مشکل و يافتن راه حل براي آن صورت مي گيرد .

مسئله ديني
 

اگر عنصر يا عناصر شکل دهنده مسئله بر اساس فطرت يا از داده هاي مرتبط با دين شکل گرفته يا بروزهاي رفتاري آن با دين مرتبط باشند ، مسئله را مسئله ديني مي دانيم . منظور از مسئله شناسي ، منقح نمودن صورت مسائل ، طبقه بندي آنها و ترسيم چار چوب مورد انتظار از پروژه هاي تحقيقاتي است . البته اين امر چيزي نيست که يک بار و براي هميشه انجام گيرد ، بلکه ماهيتي پويا و سيال دارد که لازم است همراه با حرکت آن سازمان در مقاطع مختلف ، مورد باز انديشي و ترميم و اصلاح قرار گيرد . از جمله اهداف مسئله شناسي ، تلاش براي رسيدن به يک نگرش جامع درباره کلان برنامه ها با توجه به فلسفه وجودي سازمان پژوهشي است ، به نحوي که در اين رابطه يک نقشه کلي به دست بدهد و جايگاه هر مسئله در آن ، قابل دستيابي باشد . در اين صورت به همه عرصه ها و ابعاد مسائل توجه خواهد شد و دچار بي توجهي به بعضي موارد و تک بعدي نگري نخواهيم شد . از جمله فوايد مسئله شناسي ، پيش گيري از پراکنده کاري وفعاليت هاي موازي است که مي تواند زمينه ساز تخصصي تر نمودن کارها و گسترش عمقي پروژه هاي تحقيقاتي گردد .(4)

مديريت بحران
 

مديريت بحران تلاش نظام مند اعضاي يک جامعه است که مي تواند اولاً از بروز بحرن پيشگيري کند ، سپس سازمان يا جامعه را آماده کند تا در مواقع وقوع بحران ، مدبرانه و آگاهانه و با برنامه قبلي برخورد کند و نهايتاً آثار نامطلوب يک وضعيت بحراني را به حداقل برساند و آن را کنترل کند .(5)

انگيزش(6)
 

انگيزش يعني به جنبش در آوردن ، واداشتن ، تحريک کردن ، شوراندن .(7)انگيزه به معناي ايجاد شوق رسيدن به چيزي ، يا انجام دادن کاري يا درک عقيده اي مي باشد . انگيزش علت رفتارهاست و به عوامل موجود در يک فرد اشاره دارد که رفتار را در جهت يک هدف فعال مي سازند . پژوهش هاي انجام شده در زمينه انگيزش در صدد پاسخ دادن به پرسش هايي درباره رفتار انسان هاست که با کلمه هاي سوالي « چرا » و « به چه عللي » آغاز مي شود . مي توان انگيزش را « به صورت » مجموع متغييرهاي پيچيده ارگانيزمي و محيطي که کنش آنها به فعاليت عمومي و جهت دار احساس و رفتار منجر مي شود . تعريف کرد . انگيزش فرايندي پوياست و نه ايستا . رفتارهاي انسان به استثناي برخي بازتاب هاي ساده به « انگيزه » (8) بستگي دارد . فرايندهاي انگيزشي جهت و شدت رفتارهاي هدف مند را تعيين مي کنند و افراد اين فرايندها را در ذهن خود به صورت ميل هاي آگاهانه تجربه مي کند .

هيجان(9)
 

هيجان يعني برانگيخته شدن ، به جوش و خروش آمدن ، مضطرب گشتن .(10) هيجان ها معمولاً به احساس ها و واکنش هاي عاطفي اشاره دارند . هر هيجان از سه مولفه اساسي برخوردار است : الف . مولفه شناختي ، افکار ، باورها و انتظارهايي که نوع و شدت پاسخ هيجاني را تعيين مي کنند ؛ ب . مولفه فيزيولوژيکي که شامل تغييرات جسمي در بدن است ؛ ج . مولفه رفتاري ، به حالت هاي مختلف ابراز هيجان ها اشاره مي کند . هيجان ها چند بعدي اند و به صورت پديده هاي ذهني ، زيستي ، هدف مند و اجتماعي وجود دارند . عنصر ذهني به هيجان احساس مي دهد ؛ يعني تجربه ذهني اي که هم معنا و هم اهميت شخصي دارد . هيجان از نظر شدت و کيفيت در سطوح ذهني احساس مي شود . تجربه هاي خصوصي ما از طريق ژست ها ، آواگري ها ، به ويژه جلوه هاي صورت به ديگران ابراز و منتقل مي شوند . پس هيجان ها کل بدن ما را درگير مي کنند . احساس ها و پديدارشناسي مان ، زيست شيمي و نظام عضلاني مان ، ميل ها و هدف هايمان و ارتباط و تعامل مان با ديگران است . هيجان ها احساسات ما را به ديگران منتقل مي کنند ، بر نحوه تعامل ديگران با ما اثر مي گذارند ، ما را به تعامل اجتماعي فرا مي خوانند و نقش مهمي در برقراري روابط ميان فردي ، حفظ و قطع آن دارند.

فطرت
 

فطرت يعني سرشت ، طبيعت ، نهاد ، دين ، سنت .(11) فطر در لغت به معناي خلق کردن و به وجود آوردن است و وقتي به صورت فطرت مبدل مي شود يعني حالت خاصي از خلق کردن . در اصطلاح منظور از فطرت ، خلقت خاص انسان است که با ديگر موجودات تفاوت دارد . در قرآن ، لغت « فطرت » در مورد انسان و رابطه او با دين آمده است : « فطره الله التي فطر الناس عليها » ، يعني آنگونه خاص از آفرينش که ما به انسان داده ايم ، يعني انسان به گونه اي خاص آفريده شده است . فطرت انسان يعني ويژگي هايي در اصل خلقت و آفرينش انسان است . (12)

جنگ رواني
 

جنگ رواني ، اقدامات رواني به منظور نفوذ عقايد ، احساسات و رفتارهاي گروه هاي مورد نظر است و اصولاً هدف هاي ملي را در زمان جنگ ، پشتيباني مي نمايد .(13) در بسياري از متوني که درباره جنگ رواني بحث کرده اند ، مانند کتاب دولت افلاطون تا دکترين هاي جديد و معتبر جهاني در مورد اين موضوع بحث شده است که مي توان از جمع بندي آنها ، جنگ رواني ر اين گونه تعريف کرد : استفاده برنامه ريزي شده از تبليغات به وسيله عوامل آشکاري همچون راديو ، تلويزيون ، مطبوعات و ... و عوامل پنهاني مانند شايعه به منظور تحريف عقايد ، تضعيف روحيه و بي اعتبار کردن انگيزه ها و کاستن از اقتدار حکومت مخالف .(14) « رونالد پرس » واژه معادل براي جنگ رواني ذکر کرده که گروه ها و افراد مختلف به کار مي برند . برخي از آنها عبارت اند از : جنگ افکار ، جنگ اعصاب ، جنگ سياسي ، جنگ تبليغاتي ، جنگ کلامي ، مبارزه اطلاعاتي ، جنگ کلمه و عقيده .(15)

انسان کامل
 

کمال انسان در تعادل و توازن اوست ؛ يعني انسان با داشتن استعدادهاي گوناگون آن وقت انسان کامل است که فقط به سوي يک استعداد گرايش پيدا نکند و استعدادهاي ديگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را در يک وضع متعادل و متوازن ، همراه هم رشد دهد .
حقيقت عدل به « توازن » و « هماهنگي » بر مي گردد ؛ يعني رشد همه استعدادهاي انسان بايد هماهنگ باشد . علي عليه السلام انسان کامل است ؛ چون همه ارزش هاي انساني در حد اعلي و به طور هماهنگ در او رشد کرده است .(16)

آرمان شهر
 

تحقق عدالت ، دستيابي به حقيقت ، طرح آرماني ، مفاهيم خير و شر ، برابري و برادري ، مفاهيم عقلاني ، شيوه هاي رستگاري آدميان ، مشخصات حکمران و حاکم آرمان شهر ، تحقق بهشت اين جهاني ، و ... همگي در انديشه هاي آرمان ورزانه انديشوران آرمان شهر ذکر گرديده است . آرمان مهدويت و انتظار ، با گرايش به مفهوم اميد به آينده درخشان تاريخ در پرتو ظهور و حضور مهدي موعود عج الله تعالي در آخر الزمان و تحقق ابعاد کامل آرمان شهر اسلامي ، نمونه اي از تحقق عيني آرمان شهر اسلامي است که در قرآن کريم به آن وعده داده شده است . « دين و اخلاق در آرمان شهر حضرت مهدي موعود عج الله تعالي در تمامي اقوام و ملل يکسان خواهد بود و احکام اسلام قلمرويي به گستردگي جهان خواهد يافت »(17)

هنجار(18)
 

هنجار اصل ، قاعده يا قانوني است که بايد رفتار را هدايت و راهبردي نمايد .(19) بي هنجاري : وضعيت و حالتي است که زماني اتفاق مي افتد که انتظارات فرهنگي با واقعيات اجتماعي ناسازگار باشد (20) و گاه در مفهوم ، مترادف با کج روي و به معناي تخلف از ارزش ها و هنجارهاي حاکم بر روابط اجتماعي است .(20)کج روي ، ناهم نوايي با هنجار يا هنجارهاي معيني است که شمار کثيري از مردم ، در اجتماع يا جامعه اي پذيرفته اند .(22)انحراف بيشتر افراد ، آن را ناپسند و نادرست مي دانند (ستوده ، 1379) . کج روي و ناهنجاري اجتماعي(23) به يک معنا ، ناهم نوايي با هنجارهاي جامعه است (گول و ... ، 1376)

راست مغزي ، چپ مغزي(24)
 

بيشتر ما به طور معمول در فرايند هاي ذهني ، از يک نيم کره مغز استفاده بيشتري مي کنيم . (ميشل 25 ، 1998) . نيم کره چپ به فرايندهاي اطلاعات عددي و کلامي که نتايج آنها در حالت هاي خطي و دستوري کاربرد دارند ، تخصيص داده شده است . اين قسمت از مغز ، فعاليت هاي ذهني ، منطقي عقلاني و تحليل گرانه را انجام مي دهد و توانايي طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات را داراست . نيم کره راست ، مبتکر ، خلاق و نوآور بوده ، قسمت هاي غير ذهني ما را فعال مي کند . اين قسمت در مورد اشکال سه بعدي و تصاوير به بحث پرداخته و توانايي فهم ترکيبات پيچيده و ساختارهاي در هم پيوسته را داراست (کارولين 26 ، 2003) . نيم کره هاي مغز همچنين به بخش هاي جلويي و عقبي تقسيم مي شوند . افرادي که خصوصيت چپ مغزي قوي تري دارند و با قسمت هاي جلويي مغز خود مي انديشند ، مشکلات را با استفاده از تفکر منطقي تحليل گر ، عقلاني هدف مند و نقاد حل مي کنند . اشخاصي که از قسمت عقبي نيم کره چپ استفاده مي کنند ، با ديدگاه عملي ، متاثرانه ، نگرش هاي قطعي و واقع گرا ، تفکر سازمان دهنده و انديشه هاي جزء گرايانه از ديگران جدا مي شوند . افراد راست مغزي که بيشتر با قسمت جلو مغز تفکر مي کنند ، با تصورات و تخيلات ، ابداع و نو آوري ، خلاقيت ، هنرمندي و روش هاي ديداري مشخص مي شوند . راست مغزهايي که با قسمت عقبي مغز خود تفکر مي کنند ، در مشارکت ، پشتيباني ، همکاري ، درون گرايي ، جمع پذيري ، انديشه هاي کيفي و عاطفي توانا هستند . بسيار حساس و با ذوق اند و تمايل دارند هنرمند باشند (جيلر 27 ، 2001)

پي‌نوشت‌ها:
 

* استاديار : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
1. حسن عميد ، فرهنگ عميد ، ج 2 ، ص 1798 .
2. غلامعباس توسلي ، « جايگاه مسئله شناسي در سازماندهي پژوهش هاي ديني » ، پژوهش و حوزه ، ش 7 ، ص 3 .
3. حسن عميد ، همان ، ج 1 ، ص 451 .
4. غلام عباس توسلي ، همان ، ص 4 .
5. هوشمند سفيدي و ديگران ، 12 تا 14 آذرماه « ميزگرد روابط عمومي بحران » .
6. Motivation .
7. حسن عميد ، فرهنگ عميد ، ج 1 ، ص 257 .
8. Motive .
9. Emotion .
10. حسن عميد ، همان ، ج 2 ، ص 1985 .
11. همان ، ص 1543 .
12. مرتضي مطهري ، مجموعه آثار ، ج 3 ، ص 455 .
13. حسين متفکر ، جنگ رواني ، ص 18 .
14. همان .
15. صلاح نصر ، جنگ رواني ، محمود حقيقت کاشاني ، ص 89 .
16. مرتضي مطهري ، همان ، ص 65 .
17. حجت الله اصيل ، آرمان شهر در انديشه ايراني ، ص 87 .
18. Norm
19. باقر ساروخاني ، درآمدي بر دائره المعارف علوم اجتماعي ، ج 2 ، ص 538 .
20. ر . ک : محمد داوري ، و ديگران ، درآمدي بر جامعه شناسي ، ترجمه محسن ثلاثي .
21. بروس کوئن ، درآمدي بر جامعه شناسي ، ترجمه محسن ثلاثي .
22. آنتوني گيدنز ، جامعه شناسي ، ترجمه منوچهر صبوري ، ص 149 .
23. Social deviation .
24. Right brain - left brain .
25. Mitchell .
26. Carolyn .
27. Giller .
 

منبع:‌نشريه اسلام و پژوهشهاي تربيتي شماره 4
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image