جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
مديريت پروژه ومهندسي مديريت پروژه (2)
-(2 Body) 
مديريت پروژه ومهندسي مديريت پروژه (2)
Visitor 390
Category: دنياي فن آوري

ابزار ها و تکنيک هاي برنامه ريزي محدوده:

1- تحليل محصول:

در بر گيرنده تکنيک هايي مانند تحليل شکست محصول، مهندسي سيستم ها، مهندسي ارزش، تحليل ارزش، تحليل عملکرد و گسترش کارکرد هاي کيفيت مي باشد.

2- تحليل سود/هزينه :

عبارت است از برآورد هزينه ها و سود هاي ملموس و غير ملموس گزينه هاي مختلف محصول و پروژه و سپس بکار گيري مقياس هاي مالي مانند نرخ بازگشت سرمايه يا دوره باز پرداخت، به منظور سنجش مطلوبيت مرتبط با گزينه هاي شناسايي شده .

3-شناسايي گزينه ها:

اين يک اصطلاح عمومي باي هر تکنيکي است که به منظور خلق رويکرد هاي مختلف به پروژه، به کار مي رود.

4-راي صاحب نظران:

اغلب جهت ارزيابي ورودي هاي اين فرآيند، راي صاحب نظرانه نياز خواهد بود.

خروجي هاي برنامه ريزي محدوده:

1-بيانيه محدوده

1-1- توجيه پروژه
2-1- محصول پروژه
3-1- دستاورد هاي پروژه
4-1- اهداف پروژه

2-تفضيل پشتيبان:

تفضيل پشتيبان بيانيه محدوده مي بايست به گونه اي که براي تسهيل استفاده از آن در ساير فرآيند هاي مديريت پروژه لازم است، مستند و سازماندهي شود.

3-برنامه مديريت محدوده:

اين مدرک شرح مي دهد که چگونه محدوده مديريت خواهد شد و چگونه تغييرات محدوده در پروژه يکپارچه خواهند شد.

فرآيندهاي مديريت محدوده پروژه

فرآيند آغاز

فرآيندبرنامه ريزي محدوده پروژه

فرآيند تعريف محدوده پروژه

فرآيند مميزي محدوده پروژه

فرآيند کنترل تغييرات محدوده

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها


تجربه کارگاه آموزشي کارخانه ناب: گذر از توليد انبوه به توليد ناب

قبل از آنکه تجربه خويش را در کارگاه توليد ناب در ميان بگذارم ابتدا به پيش زمينه مطالعاتي ام در اين زمينه اشاره مي کنم.
داستان مطالعات من در زمينه مباحث ناب از آنجايي شروع شد که حدود 6 سال پيش برادرم پيشنهاد ترجمه کتاب "توليد به هنگام براي اپراتورها" را به من داد. و من از آنجاييکه علاقه زيادي به مطالعه منابع به زبان اصلي داشتم، شروع به ترجمه آن نمودم. آن زمان هيچ ديد قبلي راجع به توليد به هنگام نداشتم. و حتي زماني که از ايشان در باره نحوه عملکرد سيستم کانبان توضيح خواستم، منطق آنرا بسيار ساده و غير عملي مي دانستم. زيرا با توجه به روش هايي که درمباحث کنترل موجودي و آمار مهندسي وجود دارند اعتقاد داشتم مي توان تقاضاي مشتري را پيش بيني نمود و بنابراين با يک برنامه توليد مشخص و از پيش تعيين شده، مي توان از قبل براي توليد همه قطعات محصول تدارک ديده و بنابراين هر زمان که بخواهيم براي مشتري محصول داريم. درحاليکه اين روش منجر به ايجاد اتلاف هاي ديگر مي شود. جالب آنکه تا دو سال پيش که تز فوق ليسانسم را انجام مي دادم هنوز بر اين اعتقاد پايبند بودم زيرا آنرا منتج از تئوري هاي بهينه سازي رياضي مي دانستم که به طور دقيق نقطه بهينه سفارش محصول را محاسبه مي کردند.
کتاب توليد به هنگام تلاش چنداني جهت مقايسه روش توليد به هنگام و تئوري هاي فوق نکرده بود. تا جاييکه برادرم از آنجاييکه مرا علاقه مند به مکانيزم هاي صنعتي مي دانست، پيشنهاد مطالعه کتاب "تعويض قالب تک دقيقه اي" آقاي شينگئو را به من داد. اين کتاب اولين جرقه اي بود که موجب شد بعضي فرضيات مسائل بهينه سازي رياضي توليد را متناسب با عدم تمايل به بهبود مستمر بدانم. به عبارت ديگر به اين نتيجه رسيدم که نقطه بهينه عملکرد يک کارخانه تا زماني که نخواهيم بهبودي در کارخانه ايجاد کنيم مقداري ثابت در طي زمان است. از ديدگاه توليد ناب اين نقطه بهينه مي بايست با تغيير سفارش مشتري تغيير يابد.
نکته شگفت انگيز ديگري که در کتاب "پوکا يوکه" آقاي شينگئو يافتم آن بود که علاوه بر نگاه انتقادي به روش هاي سنتي کنترل کيفيت آماري، از کوچکترين سيگنال اشتباه در توليد به سادگي نمي گذشت. کنجکاوي من بر سست بودن فرضيات روش توليد انبوه که در طولاني مدت منجر به ورشکستگي کارخانه در بازار رقابت غير انحصاري مي شود موجب شد تا به مدت يک سال و نيم تز فوق ليسانسم را در زمينه هموارسازي توليد سالن پرس شرکت ايران خودرو با هدف ديدن مشکلات يک شرکت توليدي خودرو از ديدگاه ناب به انجام برسانم. و دهها کتاب و مقاله در اين زمينه را مطالعه نمودم. ضمن آنکه مي دانستم مديران آن در حال برداشتن قدم هاي اوليه جهت ناب شدن هستند. چند نکته اساسي که در طي اين مدت کسب نمودم اينگونه بود:
بسياري از شرکت ها به صرف آن که روش هاي توليد ناب در شرکت هاي ديگر مانند تويوتا و مزدا انجام مي شوند و بايد براي پيشرفت کارخانه شان کاري انجام دهند به آن روي آورده اند. به عبارت ديگر خود اعتقاد راسخ به نتايج آن ندارند.
از آنجاييکه به نتايج آن اعتقاد ندارند همچنان با داشتن ترس از عدم کسب نتيجه، تنها بخشي از آنرا اجرا کرده و در کوتاه مدت نتايج هنگفتي را انتظار دارند.
نتايج و بهبودهاي به دست آمده را جهت رسيدن به اهداف توليد انبوه به کار مي گيرند.
بدين ترتيب با قرار گرفتن در يک دور باطل همچنان به توليد انبوه ادامه مي دهند. نکته ديگر آنکه بسياري از حلقه هاي گم شده سيستم توليد ناب را تنها با برخورد نزديک با مشکلات کارخانه و ديدن نحوه انجام آن در شرکت هايي که بطور موفقيت آميز آنرا انجام مي دهند مي توان يافت. با اين ديدگاه هفته گذشته به اولين کارگاه آموزشي توليد ناب دعوت شدم. جاييکه علاوه بر آنکه مهر تاييدي بر بسياري از دست آوردهايم داشت، بسياري از گره ها در زمينه تغذيه به موقع خط توليد، لجستيک، سيستم کانبان در توليد پيوسته، اشاعه فرهنگ آموزش کارکنان، رسيدگي به مشکلات گمبا برايم باز شد.
مهمترين ويژگي اين دوره تجربه کردن نحوه توزيع و توليد در سه روش توليد سنتي، انبوه و ناب است که انجام بازيهايي در هر قسمت منتج به نتايج جالبي شد.

نتايج بازي در هر مرحله:

در بخش توليد دستي محصول اول پس از 25 دقيقه و محصول دوم و سوم پس از 55 دقيقه توليد شد که محصولات دوم و سوم نسبت به نقشه محصول تفاوت هايي داشت.
در بخش توليد انبوه پس از 20 دقيقه محصول اول، پس از 50 دقيقه محصول دوم و پس از 55 و 65 دقيقه محصولات سوم و چهارم توليد شدند که سه تاي آنها معيوب بودند.
در قسمت توليد ناب 4 محصول به ترتيب در زمان هاي 17،17، 27 و 31 دقيقه از شروع توليد شدند. که تمامي آنها سالم بودند.
نرخ توليد در بخش توليد ناب 2 برابر توليد انبوه و سه برابر توليد دستي بود. ضمن آنکه محصولات توليد شده در قسمت ناب 100% سالم و در قسمت توليد انبوه 25% سالم بود. بدين ترتيب نرخ توليد محصول سالم 8 برابر توليد انبوه بود. البته بايد نتايج حاصل از حذف هزينه هاي دوباره کاري، مشتري از دست رفته، نگهداري موجودي و بيکاري ماشين را نيز به آن اضافه کنيم.

فرآيند برنامه ريزي محدوده پروژه و ورودي هاي آن

فرآيند برنامه ريزي محدوده پروژه
برنامه ريزي محدوده عبارت است از فرآيند مستند سازي و تفصيل فزآينده کار پروژه که محصول پروژه را توليد مي کند.

ورودي هاي برنامه ريزي محدوده:

1-شرح محصول: مشخصه هاي محصول يا خدمتي را که پروژه در ايجاد آنها متعهد گرديده است، مستند
مي کند.
2-منشور پروژه:مدرکي است که بطور رسمي يک پروژه را تصويب مي کند.
3-قيود:عواملي هستند که اتنخاب هاي تيم مديريت پروژه را محدود مي کنند.
4-مفروضات: عواملي هستند که در برنامه ريزي، صحيح، واقعي يا قطعي تلقي مي شوند.

فرآيندهاي مديريت محدوده پروژه

فرآيند آغاز

فرآيند برنامه ريزي محدوده پروژه

فرآيند تعريف محدوده پروژه

فرآيند مميزي محدوده پروژه

فرآيند کنترل تغييرات محدوده

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


گروه LEAN SOUL

معرفي گروه Lean Soul
بالاخره پس از مدتها گروه Lean Soul با ورود اعضاي جديد شکل گرفت تا بتواند فعاليت هاي خود را در زمينه اشاعه فرهنگ ناب بگستراند. شايد براي شما پرسشي مهم نقش بندد و آن اينکه اين گروه Lean Soul چه هدفي را دنبال مي نمايد؟

چشم انداز گروه Lean Soul :

بسط و گسترش دانش ناب در ايران.
اين چشم انداز در استراتژيهاي زير پيگيري خواهد شد:
استراتژي اول: بالابردن سطح آگاهي هاي آکادميک کشور در زمينه ناب از طريق پياده سازي اهداف زير:
هدف 1: انتشار نشريات با موضوع ناب.
هدف 2: ارايه مقالات و کارگاه هاي ويژه موضوع ناب
هدف 3 : برگزاري تله کنفرانس با اساتيد بين المللي ناب
هدف 4 : برگزاري نشست هاي علمي با اساتيد داخلي
هدف 5: پيگيري دوره هاي بلند مدت ناب در دانشگاه ها با همکاري مراکز علمي معتبر خارجي
هدف 6: طراحي و اجراي شبکه متفکرين ناب کشور جهت ايجاد بستري براي تبادل تجربه هاي ناب کشور.
استراتژي دوم : ارتقاي سطح مديريت کارخانجات توليدي کشور با استفاده از تکنيک هاي ناب:
هدف 1: طراحي جعبه ابزار ناب با استفاده از الگوهاي مديريت کارخانجات بزرگ دنيا مثل تويوتا، بنز و نيسان
هدف 2 : ارايه متد سنجش وضعيت سيستم هاي توليد جهت تعيين وضعيت سطح ناب بودن آنها
هدف 3: ارايه Road Map براي سيستم هاي توليدي جهت رسيدن به وضعيت توليد در کلاس جهاني بر اساس مدلهاي موفق اروپايي.

اعضاي گروه Lean Soul

همچنين اعضاي فعلي گروه را به شرح زير مي باشند:
1. ياشار صفرزاده - فوق ليسانس سيستم هاي اقتصادي اجتماعي دانشگاه شريف -

ابزارها و تكنيك ها و خروجي‌هاي فرآيند آغازمديريت محدوده پروژه

ابزارها و تکنيکهاي فرآيند آغاز:

1.روش هاي انتخاب پروژه:

روشهاي انتخاب پروژه مشتمل بر در نظر گرفتن معيار تصميم گيري و يک وسيله براي محاسبه ارزش در شرايط عدم اطمينان مي باشد. روشهاي انتخاب پروژه عموما در يکي از دو دسته کلي زير جاي مي گيرند:
روش هاي اندازه گيري سود – رويکردهاي تطبيقي، مدلهاي امتياز بندي، مشارکت سود يا مدلهاي اقتصادي.
روش هاي بهينه سازي محدود – مدل هاي رياضي که از الگوريتمهاي برنامه ريزي خطي، غير خطي، پويا، اعداد صحيح و چند هدفه استفاده ميکند.
اغلب از اين روشها به عنوان مدلهاي تصميم گيري ياد ميشود.

2.راي صاحب نظران:

اغلب جهت ارزيابي ورودي هاي اين فرآيند، راي صاحب نظرانه نياز خواهد بود. چنين صاحب نظرهايي، از طريق منابع زير قابل دسترس مي باشند:

بخش هاي درون سازماني

• مشاوران
• ذي نفعان
• انجمن هاي فني و حرفه اي
• گروهاي صنعت

خروجي هاي فرآيند آغاز:

1. منشور پروژه: منشوري است که بطور رسمي پروژه را تصويب مي کند. منشور پروژه دربرگيرنده موارد زير است:
• نياز کسب و کار
• شرح محصول
2. تعيين/ انتصاب مدير پروژه: به طور معمول، مدير پروژه بايستي تا آنجا که ممکن است، در پروژه زود تعيين و منصوب گردد.
3. قيود: عواملي هستند که انتخاب هاي تيم مديريت پروژه را محدود مي کنند.
4. مفروضات: عواملي هستند که در برنامه ريزي، صحيح، واقعي يا قطعي تلقي مي شوند. مفروضات بر تمام جنبه هاي برنامه ريزي پروژه اثر مي گذارند.

فرآيندهاي مديريت محدوده پروژه

فرآيند آغاز

فرآيندبرنامه ريزي محدوده پروژه

فرآيند تعريف محدوده پروژه

فرآيند مميزي محدوده پروژه

فرآيند کنترل تغييرات محدوده

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


فرآيند آغاز

در اين فرآيند تشخيص داده مي شود که آيا پروژه جديدي بايد آغاز شود يا اينکه بايد مرحله يا فاز بعدي پروژه فعلي آغاز شود.

ورودي هاي فرآيند آغاز

1. شرح محصول

اسناد شرح محصول در جهت جمع آوري ويژگي هاي محصول يا خدماتي مي باشد که پروژه آنها را بوجود مي آورد.
بسياري از پروژه ها بصورت انجام کار طي انعقاد قرارداد بين سازمان و پيمانکار انجام مي گيرد. تحت چنين شرايطي، شرح اوليه محصول معمولا توسط تحويل گيرنده آن محصول تهيه مي شود.
همچنانکه پروژه پيش مي رود جزئيات بيشتري درباره محصول يا خدمات پروژه حاصل مي شود.

2. برنامه استراتژيک

از آنجائيکه اهداف استراتژيک سازمان مجري پشتيبان تمام پروژه ها مي باشد، بنابراين براي دستيابي به اين اهداف بايد برنامه استراتژيک در تصميمات مربوط به پروژه مد نظر قرار گرفته شود.

3. معيارهاي انتخاب پروژه

معيارهاي انتخاب پروژه معمولا با توجه به شرايط مخصول پروژه تعريف مي شوند و مي توانند طيف وسيعي از ملاحظات مديريتي را پوشش دهند.

4. اطلاعات گذشته

اين اطلاعات حاصل از نتايج عملکردها و تصميمات اتخاذ شده در فازها و مراحل قبلي پروژه مي باشند و مي توانند در تاييد يا بررسي هر مرحله از پروژه مورد استفاده قرار گيرند.

فرآيندهاي مديريت محدوده پروژه

فرآيند آغاز

فرآيندبرنامه ريزي محدوده پروژه

فرآيند تعريف محدوده پروژه

فرآيند مميزي محدوده پروژه

فرآيند کنترل تغييرات محدوده

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


مديريت محدوده پروژه

مديريت محدوده پروژه شامل فرآيندهايي است که تضمين مي کنند پروژه شامل کارهاي مورد نياز و فقط کارهاي موردنياز براي تکميل موفق پروژه باشد.
واژه محدوده در پروژه به دو چيز اطلاق مي شود:

• محدوده محصول

شامل ويژگي ها و وظايفي است که در خدمات يا محصول پروژه ديده مي شود.

• محدوده پروژه

شامل کاري است که بايد درجهت تحويل محصول با ويژگي ها و وظايف تعيين شده آن انجام شود.
که در اينجا مديريت محدوده پروژه مي باشد.
اين فرآيندها در جدول زير آورده شده است.

فرآيندهاي مديريت محدوده پروژه

فرآيند آغاز

فرآيند برنامه ريزي محدوده پروژه

فرآيند تعريف محدوده پروژه

فرآيند مميزي محدوده پروژه

فرآيند کنترل تغييرات محدوده

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


ابزارها و تكنيك ها و خروجي‌هاي فرآيند كنترل كلي تغييرات

ابزارها و تكنيك هاي فرآيند كنترل كلي تغييرات

1. سيستم كنترل كلي تغييرات

سيستم كنترل كلي تغييرات مجموعه روش هاي قابل استناد رسمي مي‌باشد به طوري كه اين سيستم مراحلي را كه در آن مستندات پروژه ممكن است تغيير يابند را تعريف مي‌كند بسياري از سيستم‌هاي كنترل تغييرات داراي هئيت كنترل تغييرات (CCB)هستند كه مسول تاييد يا رد درخواست تغييرات مي‌باشد.تغييرات در پروژه ممكن است به دو صورت پيش بيني شده و پيش بيني نشده باشند.سيستم كنترل تغييرات بايد شامل روش‌هايي بالشد تا تغييرات پيش بيني شده كه از قبل تعريف شده‌‌‌‌‌‌اند بطور خود كار پذيرفته شوند.
البته هر دو نوع تغييرات بايد مستند سازي شوند.

2. مديريت اعمال تغييرات

مديريت اعمال تغييرات روشي مدون براي هدايت و نظارت فني پروژه مي‌باشد و شامل موارد زير ميشود:
• تعيين و تدوين ويژگي‌هاي فيزيكي و عملكرد هر فعاليت يا سيستمي در پروژه
• كنترل تغييرات در ويژگي‌هاي هر فعاليت و سيستمي در پروژه
• ثبت و گزارش تغييرات و وضعيت اجراي آنها
• نظارت بر انجام هر فعاليت و سيستمي براي انطباق آنها با نيازهاي پروژه

3. ارز يابي عملكرد

تكنيك‌هاي ارزيابي عملكرد از قبيل روش ارزش بدست آمده (Eerned value ) ارزيابي مي‌كنند كه آيا فعاليت‌هاي پروژه طبق برنامه پيش بيني شده پيش مي‌روند يا نه.

4. برنامه ريزي‌هاي ديگر

پروژه‌ ‌ها به ندرت بر طبق برنامه اجرا مي‌شوند.تغييرات آتي ممكن است شامل تخمين هزينه‌هاي جديد‏‏‏‎ توالي جديد فعاليت‌ها و ديگر تنظيمات برنامه‌ي پروژه شوند.

5. سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه

همان طور كه قبلآ توضيح داده شد سيستم‌ اطلاعاتي مديريت پروژه شامل ابزارها و تکنيک هايي مي باشد که براي جمع آوري، ادغام وانتشار نتايج ديگر فرآيند هاي مديريت پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد.

خروجي‌هاي فرايند كنترل كلي تغييرات

1. بروزآوري برنامه پروژه

بروزآوري برنامه پروژه هر گونه تغيير در محتواي برنامه‌ پروژه يا جزئيات پشتيباني كننده را شامل مي‌شود

2. اقدامات اصلاحي

همانطور كه قبلآ توضيح داده شد اقداماتي هستند که براي انطباق اجراي پروژه با برنامه پروژه انجام مي شوند.

3. تجربيات حاصل از پروژه

علل ايجاد تغييرات در پروژه و انجام اقدامات اصلاحي بايد مستند سازي شوند تا بتوان از آنها به عنوان بانك اطلاعاتي در طول اجراي پروژه و در پروژه‌هاي ديگر استفاده كرد.

فرآيندهاي مديريت يکپارجگي پروژه

فرآيند تهيه برنامه پروژه

فرآيند اجراي برنامه پروژه

فرآيند کنترل کلي تغييرات

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


فرآيند کنترل کلي تغييرات

براي تحقق فرآيند کنترل کلي تغييرات سه عامل زير بايد در نظر گرفته شود:
1. سودمند بودن تغييرات
2. اطمينان از رخ دادن تغيير
3. مديريت زمان و چگونگي رخ دادن تغييرات
ورودي هاي فرآيند کنترل کلي تغييرات

1. برنامه پروژه

برنامه پروژه مبناي اصلي کنترل تغييرات مي باشد که قبلا در مورد آن توضيح داده شد.

2. گزارشات عملکرد

گزارشات عملکرد اطلاعات و هشدارهايي را براي تيم پروژه فراهم مي کند بطوريکه مشخص مي شود چه مشکلاتي در آينده رخ خواهد داد.

3. درخواست تغييرات

درخواست تغييرات ممکن است به اشکال مختلفي رخ دهد از جمله شفاهي يا کتبي، مستقيم يا غير مستقيم، با منشا خارجي يا داخلي.

فرآيندهاي مديريت يکپارجگي پروژه

فرآيند تهيه برنامه پروژه

فرآيند اجراي برنامه پروژه

فرآيند کنترل کلي تغييرات

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


ابزارها وتکنيک هاي فرآيند اجراي برنامه پروژه

1. مهارت هاي عمومي مديريت

مهارت هاي عمومي مديريت از جمله هدايت، برقراري ارتباطات و برگزاري جلسات بحث و گفتگو براي اجراي موثر پروژه لازم هستند.

2. دانش و مهارت هاي لازم درباره نتايج پروژه

تيم پروژه بايد دسترسي کافي به مجموعه مهارت ها و دانش لازم در مورد نتايج پروژه داشته باشد.

3. سيستم اعطاي مسوليت

سيستم اعطاي مسوليت روشي رسمي براي اعطاي اختيارات مي باشد. بدين ترتيب تضمين مي شود که کارها در زمان معين شده و به ترتيب مناسب انجام مي شوند.

4. جلسات بازنگري وضعيت پروژه

جلسات بازنگري وضعيت پروژه جلسات زمانبندي شده اي هستند که براي مبادله اطلاعات درباره وضعيت پروژه تشکيل مي شوند.

5. سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه(PMIS)

همانطور که قبلا توضيح داده شد سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه شامل ابزارها و تکنيک هايي مي باشد که براي جمع آوري، ادغام وانتشار نتايج ديگر فرآيند هاي مديريت پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد.

6. روش هاي سازماني

خروجي هاي فرآيند اجراي برنامه پروژه

1. نتايج کار

ماحصل فعاليت هاي انجام شده براي تکميل پروژه مي باشند.

2. درخواست تغيييرات

درخواست تغييرات اغلب هنگام اجراي پروژه انجام مي شوند ومعمولا براي تغييرات در هزينه، زمان هاي تخمين زده شده و محدوده پروژه مي باشند.

فرآيندهاي مديريت يکپارچگي پروژه

فرآيند تهيه برنامه پروژه

فرآيند اجراي برنامه پروژه

فرآيند کنترل کلي تغييرات

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


فرآيند اجراي برنامه پروژه

اجراي برنامه پروژه فرآيند اصلي تحقق برنامه پروژه مي باشد. در اجراي اين فرآيند مقادير بسياري از بودجه پروژه مصرف خواهد شد.

ورودي هاي فرآيند اجراي برنامه پروژه

1. برنامه پروژه

همانطور که قبلا توضيح داده شد انواع برنامه هاي مديريتي ورودي اين بخش مي باشند و معمولا شامل موارد زير مي شود:
• مصوبات؛ پروانه ها و مجوزها
• توصيفي از روش يا استراتژي مديريت پروژه
• بيان محدوده پروژه، که شامل اقلام قابل تحويل پروژه و اهداف پروژه مي باشد.
• ساختار شکست کار(WBS) تا سطحي که در آن کنترل داشته باشيم.
• تخمين هزينه ها، تاريخ شروع فعليت ها و تعيين مسوليت ها
• وقايع کليدي وتاريخ پيش بيني شده براي تحقق هريک از آنها.
• کارکنان کليدي و مورد نياز
ريسک هاي کليدي، شامل محدوديت ها و فرضيات، پاسخ هاي برنامه ريزي شده به هرکدام از آنها.
• برنامه هاي فرعي پروژه مانند برنامه مديريت زمانبندي و برنامه مديريت محوده پروژه.
• تصميمات کليدي براي شروع، ادامه و توقف فعاليت ها.

2. جزييات پشتيباني کننده برنامه پروژه

همانطور که قبلا توضيح داده شد اين جزييات شامل موارد زير مي شود:
• خروجي هاي حاصل از ديگر فرآيندهاي پروژه که در برنامه پروژه لحاظ نشده اند.
• اطلاعات واسناد ديگري که در مدت اجراي برنامه پروژه ايجادشده اند
• اسناد فني مانند نياز ها، طرح ها.
• مستند سازي استانداردهاي مربوطه.

3. سياست هاي سازمان

همانطور که قبلا توضيح داده شد در هر پروژه اي بايد تاثير سياست هاي مختلف سلزمان بر پروژه بررسي شود. تعدادي از اين سياست ها عبارتند از:
• سياست هاي مديريت کيفيت
• سياست هاي مربوط به مديريت امور کارکنان پروژه
• سياست هاي کنترل مالي

4. اقدامات اصلاحي

اقداماتي هستند که براي انطباق اجراي پروژه با برنامه پروژه انجام مي شوند.

فرآيندهاي مديريت يکپارجگي پروژه

فرآيند تهيه برنامه پروژه

فرآيند اجراي برنامه پروژه

فرآيند کنترل کلي تغييرات

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


ادامه دارد ....
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image