جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
مقادير مواد معدني مورد نياز گاوهاي انتظار زايمان
-(0 Body) 
مقادير مواد معدني مورد نياز گاوهاي انتظار زايمان
Visitor 682
Category: دنياي فن آوري
مواد معدني جزء کوچکي از جيره گاوهاي انتظار زايمان هستند ولي نقش بزرگي در جلوگيري از بيماريهاي متابوليکي و ساير مشکلات بازي مي کنند . هم کمبود و هم بيش بود آنها مي تواند باعث مشکلات شود . هنگام افزودن مواد معدني به جيره انتظار زايش ما بايد درباره ي سه حوزه نگراني داشته باشيم :
مقداري که مورد نياز مي باشد تا احتياجات پايه گاوها تامين شود ، مقاديري که نياز است تا احتياجات رشد جنين مرتفع گردد و چه مقادير معيني افزودن يا کاستن از مواد معدني مورد لزوم مي باشد تا از مشکلات متابوليکي پيشگيري شود و باعث افزايش سلامتي گاو گردد .
مواد معدني مورد نياز براي نگهداري و رشد جنين در گاوهاي خشک نسبتاً کم بوده و به راحتي تامين مي گردند . بنابراين با نزديک شدن زمان زايمان ، موازنه مواد معدني از جيره گاوها دو يا سه هفته قبل از زايمان مشکلات متابوليکي را به حداقل رسانيد . جدول زير راهنمايي هايي را ارائه کرده و تغييرات مواد معدني را که براي دوره خشکي و انتظار زايش نياز ميباشد را نشان مي دهد .

  

ابتداي خشکي

انتظار زايمان

ماده خشک مصرفي ( پوند در روز )

32 ـ 28

26 ـ 20

مواد معدني

4 ، 0 %

غلظت در ماده خشک جيره

کلسيم

25 ، 0 %

1 %                     6 ، 1 تا 2 ، 1 با نمکهاي آنيونيک

فسفر

2 ، 0 %

5 ، 0 ـ 4 ، 0 %

منيزيم

2 ، 0 %

0 ، 4 ـ 0 ، 3 %

پتاسيم

5 ، 1 %

1 ، 2 %

سديم

1 ، 0 %

0 ، 1 %

کلرايد

15 ، 0 %

3 ، 0 % و حتي به منظور منفي کردن تفاوت کاتيون آنيون جيره مي تواند به بيش از 8 ، 0 % برسد .

سولفور

16 ، 0 %

2 ، 0 % و به منظور منفي کردن تفاوت کاتيون آنيون جيره مي تواند به بيش از 4 ، 0 % برسد .

کبالت

0 ، 1 PPm

2 ، 0 PPm

مس

10 PPm

15 PPm

يد

0 ، 6 PPm

1 PPm

آهن

 

از مصرف زياد پرهيز نماييد ( نياز 50 پي پي ام مي باشد )

منگنز

40 PPm

40 PPm

سلنيوم

3/0 PPm

3 ، 0 PPm

روي

40 PPm

60 PPm

نياز است مجدداً گفته شود که گاوها به مقاديري از مواد و نه حجم زيادي از آنها در جيره ( درصد يا قسمت در ميليون ) نياز دارند . همانطوري که يک گاو به زمان زايمان نزديک مي شود ، مقدار مصرف مواد غذايي آن کاهش مي يابد . پس غلظت مواد معدني جيره بايد به صورتي که گاوها مقادير کافي از مواد معدني را مصرف نمايند افزايش يابد .
مصرف بالاي مواد غذايي در طي دوران انتظار زايش خوب مي باشد ولي به هنگام تنظيم جيره بهتر است که محافظه کار بوده و براي بيشتر گاوها هولشتاين مصرف مواد معدني را در هر روز روي مقدار 8 ، 9 تا 8 ، 10 کيلوگرم ماده خشک مصرفي محاسبه نماييم .
در اين مقاله تعدادي از مشکلات متابوليکي و مواد معدني و يا مواد معدني مرتبط با مشکلات متابوليکي آورده شده است .

کلسيم و تب شير :

تب شير هنگامي به وقوع مي پيوندد که کلسيم خون به زير مقدار طبيعي آن يعني 9 تا 10 ميلي گرم به ازاي هر 100 ميلي ليتر سرم خون کاهش يابد . مواد معدني مرتبط با تب شير ، کلسيم ، فسفر ، سديم ، کلرايد و سولفور مي باشند . از آنجايي که سطح پايين کلسيم خون باعث تب شير مي شود ، سطح کلسيم جيره تاثير بسيار کمي روي تب شير دارد . کمبود يا کافي بودن و يا فزوني کلسيم جيره به منظور پيشگيري از تب شير نتايج متفاوتي را به بار مي آورد . جديدترين راهکار تغذيه مقادير کافي از کلسيم ( 80 تا 100 گرم در هر روز ) يا مقادير بالاتر
( 135 تا 150 گرم در هر روز ) همراه با جيره هاي آنيونيک مي باشد .
سطح فسفر جيره مي تواند روي تب شير تاثير گذارد . جيره هايي که داراي مقادير کمي فسفر باشند موجب کاهش فسفر خون شده و در نتيجه برخي مشکلات تب شير را حاصل کنند . از طرف ديگر فزوني تغذيه فسفر ( 7 ، 0 درصدي از ماده خشک جيره يا بيشتر ) مي تواند باعث بيشتر شدن تب شير شود . به عنوان يک توصيه کلي شما بايد 4 ، 0 درصد فسفر به جيره گاوهاي انتظار زايش به منظور تامين 49 تا 50 گرم فسفر مورد نياز روزانه آنها بيفزاييد .
مصرف پايين منيزيم هم مي تواند باعث تب شير شود . کلسيم و منيزيم وظايف مشابهي در بدن دارند در ضمن منيزيم به حفظ کلسيم در بدن کمک مي نمايد . جيره هاي انتظار زايش بايد حاوي حداقل 3 ، 0 درصد منيزيم در ماده خشک باشند ، غلظت تا 4 ، 0 درصد نيز قابل قبول است .

نظارت بر کاتيون ها :

سديم و پتاسيم کاتيون مي باشند . اين دو ماده معدني عوامل اصلي تب شير هستند ولي پتاسيم از سديم مشکل زاتر مي باشد . مقادير بالاي هر يک از اين مواد معدني باعث آلکالوزهاي متابوليکي ميشود که اين مسئله باعث کاهش آزاد شدن کلسيم از استخوان و کاهش جذب کلسيم از روده مي شود . بيشتر مواد غذايي طبيعتاً از نظر کلسيم فقير بوده ، بنابراين حذف بافرهاي سديم و نمک از جيره گاوهاي خشک باعث کم شدن سديم جيره مي شود .
از طرف ديگر محدود کردن پتاسيم در جيره سخت تر مي باشد . بيشتر علفها نسبتاً از نظر پتاسيم غني مي باشند . يونجه معمولاً بيشترين پتاسيم را با بيش از 5 ، 2 درصد از ماده خشک داراست ولي گراسها و حتي سيلوي ذرت اگر روي زمين هايي با مقادير زياد کود رشد پيدا کنند مي توانند 5 ، 1 درصد و يا بيشتر از ماده خشک ، پتاسيم داشته باشند .
با جيره هاي انتظار زايشي که فاقد نمک يا بافرهاي سديمي مي باشند نسبتاً آسان مي باشد که سطح سديم جيره را کمتر از 1 ، 0 درصد از ماده خشک حفظ نماييم . پتاسيم جيره هاي انتظار زايش بايد تا حد ممکن به 1 درصد نزديک باشد . يعني در جيره هاي انتظار زايش بايد علفهايي شبيه به سيلوي ذرت ، کاه يا ساير کراسهايي که رو ي خاکهايي که از نظر پتاسيم فقير بوده اند و رشد يافته اند وجود داشته باشند .
کلرايد و سولفور آنيون مي باشند . از آنجايي که اين دو ماه معدني نقش مستقيمي در تب شير ندارند دستکاري آنها در جيره مي تواند بعضي از مشکلات را که به وسيله ي سديم و پتاسيم ايجاد مي شود ، به وجود آورد . کلر و سولفور اسيدي مي باشند و افزودن آنها به جيره مي تواند متابوليک آلکالوز را که به علت کاتيونها بوده به اسيد تبديل کنند . اين مسئله باعث بيشتر از دست رفتن کلسيم از استخوانها و بازده کلسيم از روده ها شود .
مقدار سولفور در جيره گاوهاي انتظار زايش بايد کمتر از 4 ، 0 درصد باشد . مقدار کلرايد مي تواند بالاتر از مقدار سولفور باشد ه مقدار دقيق مورد نياز از طريق اختلاف کاتيون آنيون جيره تعيين مي شود . از معادله زير براي برآورد موازنه استفاده نماييد . تمامي مقادير مواد معدني در سر تا سر اين مقاله بر اساس ماده خشک مي باشند :
DCAD=] % Nax43.5+%k x25.6[-]%CIx 28.2+62.5[
مقدار مناسب اختلاف کاتيون آنيون جيره تا 25 ميلي اکي والان در 100 گرم ماده خشک مي باشد .

ساير بيماريها :

کتوز مربوط به متابوليسم انرژي که نتيجه کاهش سطح گلوکز و انسولين خون است . هر کدام از مواد معدني نقشي جزيي در کتوز ايفا مي کنند . شايد تنها استثناء کبالت باشد که براي شکل دهي به ويتامين B12 نياز است که کوفاکتور تبديل اسيدپروپپونيک به گلوکز مي باشد . احتياجات کبالت بسيار پايين است ( در حدود 1 ميلي گرم در روز ) و بنابراين به آساني از طريق مکمل ها تامين مي شود .
در صورت کاهش انقباضات ماهيچه ها جا به جايي شيردان مي تواند به وقوع پيوندد . به علت اينکه کلسيم ، ماده معدني کليدي در انقباضات ماهيچه هاست ، کاهش کلسيم خون به همراه تب شير عامل مسبب جا به جايي شيردان مي باشد . منيزيم ، همراه نقشي که در تب شير دارد ، مي تواند عامل مسبب جا به جايي شيردان نيز باشد .
باقي ماندن غشاء هاي جنيني يا جفت ماندگي ، نيامدن جفت و غشاء هاي مرتبط با آن در عرض 24 ساعت بعد از زايمان مي باشد . معروف ترين مواد معدني مرتبط با اين مشکل کلسيم و سلنيوم مي باشد . کلسيم داراي نقشي در تب شير مي باشد که به عنوان شاخص احتمال جا به جايي شيردان است ، انقباضات ماهيچه اي را کاهش مي دهد و بدين علت انقباضات رحم براي خروج غشاء هاي جنين محدود مي شود .
سلنيوم آنتي اکسيداني مي باشد که به پيشگيري از تخريب سلولها کمک کرده و باعث فعال شدن دوباره متابوليسم اکسيژن مي شود . جفت ماندگي مي تواند از طريق تغذيه 3/0 PPM سلنيوم در جيره کاهش يابد . در هر حال تغذيه سلنيوم به همراه ويتامين E نسبت به هنگامي که سلنيوم به تنهايي تغذيه مي شود در کاهش جفت ماندگي موثر مي باشد . ادم يا خيز به وسيله ي تجمع مايعات درپ ستان مشخص مي شود . مواد معدني که در اين زمينه نقش دارند به دو دسده تقسيم مي شوند : اسمزي و آنتي اکسيدان . مواد معدني اسمزي سديم ، پتاسيم و کلرايد مي باشد . هم سديم و هم پتاسيم در تنظيم مايعات بدن نقش دارند . جيره هاي حاوي سطوح بالاي يکي يا هر دو اين مواد معدني مباعث حفظ مايعات بدن مي شود . به نظر مي رسد که شدت ادم به هنگام مصرف آنها به صورت نمکهاي کلرايدي در مقايسه با ساير اشکال بيشتر باشد . بنابراين نمک کلرايد سديم مي تواند عامل اصلي ادم باشد و بنابراين نبايد به صورت آزاد و يا در جيره گاوهاي خشک وجود داشته باشد . چنين دستورالعملهايي که براي سديم و پتاسيم و براي پيشگيري از تب شير وجود دارد بايد به کاهش ادم نيز کمک کند .
مواد معدني آنتي اکسيدان درگير در ادم روي ، مس و سلنيوم مي باشند . مکانيسم دقيق چگونگي کمک اين مواد معدني آنتي اکسيدان براي کمک به پيشگيري از ادم به خوبي درک نشده است . آنها احتمالاً از طريق حفظ تماميت سلول و حمايت از سلولها در برابر تخريب پروتئين و کربوهيدرات و ليپيد حاصل از متابوليسم اکسيژن عمل مي کنند .
منبع:نشريه مکمل
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image