جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
بافرها و اهميت استفاده آنها در جيره نشخوار کنندگان
-(10 Body) 
بافرها و اهميت استفاده آنها در جيره نشخوار کنندگان
Visitor 2935
Category: دنياي فن آوري
نشخوارکنندگان سيستم پيچيده اي براي تنظيم اسيد و باز بدن دارند . اگر PH شکمبه بهينه نباشد ، مصرف ماده خشک کاهش مي يابد و بروز اسيدوز مي تواند سلامتي را به خطر انداخته و باعث کاهش توليد پروتئين ميکروبي گردد . بافرهاي حقيقي متشکل از يک اسيد ضعيف و نمک آن مي باشند . اين ترکيبات در مقابل تغييرات PH مقاومت مي کنند . ترکيبات ديگري نيز وجود دارند که سبب افزايش PH مايع شکمبه اي مي شوند و تحت عنوان ترکيبات بازي کننده يا خنثي کننده شناخته مي شوند . استفاده صحيح از بافرهاي غذايي ممکن است سازگاري به جيره را افزايش دهد . تجمع زياد اسيد لاکتيک در شکمبه سبب مي شود که PH شکمبه از حدود 6/8 به 5/5 يا حتي پايين تر سقوط کند که حتي ممکن است سبب مرگ حيوان گردد . ميزان کاهش PH شکمبه تغييراتي است که در اسيدهاي چرب فرار توليدي در شکمبه به ميزان 40 ـ 30 درصد افزايش يافته و استات به ميزان 50 ـ 40 درصد کاهش مي يابد . به علاوه افت PH شکمبه موجب تغيير در جمعيت ميکروبي شکمبه شده و سرعت عبور مواد غذايي از شکمبه و هضم ترکيبات اليافي را کاهش مي دهد . در نهايت اسيد لاکتيک توليدي در شکمبه تجمع پيدا کرده و با جذب به جريان خون سبب افزايش اسيديته خون مي شود . به طوري که همين ميزان باکتري هاي تجزيه کننده نشاسته که مقاوم به شرايط اسيدي هستند ، افزايش يافته و در همين حال باکتري هاي سلوليتيک کاهش مي يابند . در چنين حالتي فعاليت نسبي آميلاز به سلولاز در شکمبه افزايش مي يابد . در مطالعات مختلف چنين استنباط شده است که بازدهي رشد ميکروارگانيسم هاي عمده شکمبه اي به طور قابل ملاحظه اي با تغيير PH شکمبه متغير است . باکتريهاي سلولتيک و توليد کننده متان به سرعت به افت PH شکمبه به زير 6 حساسيت نشان مي دهند . پروتوزوآي شکمبه هم در PH پايين ناشي از تغذيه جيره هاي پر کنسانتره تحت تاثير قرار مي يگرند . با اين حال تغذيه مقادير کم کنسانتره سبب تحريک تراکم بيشتر پروتوزوآ در شکمبه مي شود .
چندين تغيير تغذيه اي مي تواند نياز به بافرها را افزايش دهد ، که اين تغييرات به طور خلاصه شامل :
1 ـ تغذيه سطوح بالاي دانه ها جهت تامين نياز انرژي
2 ـ تغيير استفاده از علوفه بلند به علوفه هاي سيلويي خرد شده به خصوص ذرت سيلو شده .
3 ـ ريز خرد کردن علوفه هاي سيلويي جهت کمک به مکانيزاسيون
4 ـ تغذيه بيشتر خوراک هاي اسيدي مثل ذرت ، سيلوهاي علوفه و ذرت سيلويي پر رطوبت به هنگام افزودن بافرها بايستي به موارد ذيل توجه شود :
1 ـ ترکيب شيميايي بافر
2 ـ نسبت علوفه به دانه ، محتواي فيبر کل جيره و طول ذرات علوفه
3 ـ اسيديته جيره
4 ـ سيستم خوراک دهي ( TMR ، دفعات خوراکي دهي ) ، قيمت و سطح مکمل
مواد شيميايي زيادي تا کنون به عنوان بافر در تغذيه نشخوارکنندگان مورد آزمايش قرار گرفته اند . افزودن برخي از اين بافرها مثل بي کربنات سديم ، کربنات منيزيم و بي کربنات پتاسيم فقط سبب خنثي کردن اسيديته شکمبه مي شوند . در حالي که برخي بافرها علاوه بر اين امر سبب افزايش PH شکمبه نيز مي شوند . بافرها نسبت به تغيير در اسيديته مقاومت ايجاد مي کنند . بافرهاي حقيقي از افزايش اسيديته ( کاهش PH ) جلوگيري مي کنند . اما PH را بالاتر از حد معيني نمي برند . سديم بي کربنات ( NaHCo3 ) ، سديم بنتونيت بافرهاي حقيقي هستند . ترکيبات بازي کننده اسيديته را کاهش مي دهند ، اما مي توانند باعث افزايش زياد PH شوند . منيزيم اکسيد ( MgO ) يک ترکيب بازي کننده بوده و يک بافر حقيقي نيست . ترکيبات مختلفي که به عنوان بافر شناخته شده اند ، در سيستم گوارشي به طور متفاوتي عمل مي کنند . جدول 1 نحوه و جايگاه عمل ترکيبات بافري را نشان مي دهد . به طور کلي دو مکانيسم براي عمل بافرها در شکمبه و ديگري افزايش سرعت عبور مايعات از شکمبه مي باشد . از جمله دلايل افزايش سرعت عبور مايعات از شکمبه مي باشد . از جمله دلايل افزايش سرعت عبور مايعات از شکمبه ، بالا رفتن غلظت اسمزي مايعات و انتشار اب از ديواره ي شکمبه مي باشد . همبستگي مثبتي بين حجم کل مايعات شکمبه و مقدار مواد معدني موجود در خوراک گزارش شده است . هر چه مقدار عناصر معدني محلول در خوراک بيشتر باشد ، فشار اسمزي مايع شکمبه و زون مخصوص ذرات خوراک افزايش يافته و در نتيجه عبور آنها از شکمبه افزايش خواهد يافت . افزودن مواد معدني به خوراک حاوي علوفه يا مخلوط علوفه و مواد متراکم منجر به افزايش سرعت عبور ذرات معلق در بخش غير جامد محتويات شکمبه مي شود . اين ذرات عمدتاً شامل اسيدهاي آمينه ، قندهاي محلول ، پروتئين ها و مواد معدني است . به هر حال غير از افزودن مواد معدني و بافرها ، هر عملي که باعث افزايش اسمولاريته مايع شکمبه تا حد مشخص شود مانع از تاثير سوء افزايش سطح خوراک بر قابليت هضم شده و نهايتاً بهبود بازده خوراک را به دنبال خواهد داشت . مواد معدني با افزايش اسمولاريته سبب تحريک گيرنده ها در شکمبه ، افزايش آب مصرفي و افزايش سرعت عبور مواد از شکمبه مي شوند . لازم به ذکر است تغيير در اسمولاريته شکمبه در موقع مصرف اغلب مواد معدني گزارش شده است . علاوه بر افزودني ها و مواد معدني ، عواملي از قبيل درجه حرارت ، فعاليت بدني ، بالا بردن سرعت مرطوب شدن ذرات خوراک به واسطه ي فرآوري ، از جمله عوامل تاثير گذار بر سرعت عبور مي باشد .
(جدول 1 نحوه و جايگاه عمل ترکيبات بافري)

مکان

فراسنجه

سديم بي کربنات

سنگ آهک

منيزيم اکسيد

سديم بنتونيت

شکمبه

PH

+

.

+

+

استات : پروپيونات

+

.

+

+

هضم فيبر

+

+

هضم نشاسته

روده

مدفوع

.

+

+

هضم فيبر

.

+

+

هضم نشاسته

(.) : بدون اثر / + : افزايش / .؟ : داده اي در دسترس نيست ، احتمالاً بدون اثر / +؟ : داده اي در دسترس نيست ، احتمالاً موثر است

قابليت بافرينگ مواد خوراکي مورد استفاده در تغذيه دام :

جيره هايي که اکنون مورد استفاده قرار مي گيرند ، داراي مقادير بالاي کربوهيدرات هاي محلول بوده و از نظر اندازه ذرات کوچک مي باشند . به علاوه ميزان مصرف غذاهاي تخمير شده در جيره ها نسبت به سالهاي گذشته افزايش يافته که به طور کلي داراي مقادير PH پايين و مقادير بالايي محتواي آب مي باشند که نسبت به غذاهاي سنتي متفاوت مي باشد . به علاوه همزمان با اين تغييرات به سبب پيچيده تر شدن فرآيندهاي مديريتي تعداد دفعات خوراک دهي به دام هم کاهش پيدا کرده است که سبب افزايش مشکلات سلامتي گله ها ، به سبب چالش هاي ايجاد شده در حالت تعادل اسيد ـ بازي به سمت ايجاد محيط شکمبه اسيدي تر شده است . تحقيقات مختلفي در ارتباط با شناسايي بافرهاي مواد معدني يا ترکيبات قليايي کننده و براي مشخص کردن کارايي اين ترکيبات در کاهش استرس اسيدي ايجاد شده به وسيله ي تغذيه متراکم و برنامه هاي مديريتي انجام شده است . با اين وجود هر مکمل مواد معدني که به خوراک ها اضافه شود ، سبب تحميل هزينه هايي به دامداران مي شود . لذا لازم است قابليت بافرينگ خود غذاها هم در محتواي بافرينگ جيره ها محاسبه گردد و جيره اي فرموله شود که تا حد امکان از قابليت بافرينگ خود غذاها نيز در آن استفاده شود .
محققين قابليت بافرينگ 35 ماده را در آزمايشگاه با استفاده از مايع شکمبه اي به دست آمده از گاوهايي که جيره هاي حاوي کنسانتره و علوفه و يا فقط جيره هاي حاوي کنسانتره دريافت کرده بودند ، تعيين کردند .
نتايج به دست آمده حاکي از آن است که سديم و بافرهاي حاوي سديم بهترين نوع بافرها مي باشند . پتاسيم نسبت به کلسيم و کلسيم نسبت به آلومينيوم ، منيزيم ، منگنز و آمونيم بهتر است . نمکها روي قابليت بافرينگ بسيار کمي از خود نشان مي دهند . بهترين آنيون هاي بافري شامل استات ، بي کربنات ، کربنات و دي فسفات ها مي باشند . بورات ، سيترات ، لاکتات و پروپيونات ، آنيون هاي ضعيف و ميکروليت بافرهاي متوسطي هستند ، در حالي که بنتونيت ها زماني که اجازه داده شود در مايع شکمبه حل شوند ، بافرهاي خوبي هستند ، بافرها همچنين در سيستم هاي توليد گوشت بر اساس جيره هاي پرکنسانتره به منظور افزايش دادن يا حفظ يک PH شکمبه اي پايدار مصرف مي شوند . توليد اسيد در شکمبه همواره با تورم و التهاب ديواره شکمبه ، لنگش و ورم هاي چرکي کبدي همراه بوده و ممکن است ناشي از عادت دهي سريع به جيره هاي پرکنسانتره باشد . در تحقيقات مشخص شده استفاده از بافرها درط ي دوران عادت دهي سبب افزايش کارائي شده است . در حيواناتي که به جيره هاي پرواري سازگار شده اند ، فرم مزمن يا تحت باليني اسيدوز معمولاً همراه با کاهش PH شکمبه در محدوده ي 5/5 ـ 5 به علت افزايش غلظت اسيدهاي چرب فرار توليدي و نه افزايش توليد لاکتات مشاهده مي شود ، که اغلب رايج مي باشد . به طور کلي بايد گفته شود که مزاياي مکمل سازي جيره ها در سراسر دوران تغذيه اي حيوانات کم نيست لذا براي حفظ ثبات محيط شکمبه ، هضم بهتر ، سلامتي دام و توليد بيشتر همواره در فرموله کردن جيره ها دقت کافي شده و با استفاده از مواد افزودني مناسب و نيز در نظر گرفتن دوره عادت دهي کافي از وقوع ناهنجاري هاي متابوليکي جلوگيري به عمل آوريد .
References:
1 – Towve , G.,T.G.Nagaraya,and K.E.Kemp.1990 .Dynamics of ruminal cilite protozoa in feedlot .cattle.Appiled Environment Microbiology.5:3174-3178
2 –Sposito,G.,K.Kwpn,I.C.Bourg and L.Aristilde.2007.Clay mineral surface geochemistry.www.berkeley.edu
3 – Murad,E.,V.Wagner,F.E.Wagner,and W.Hausler.2002. the thermal reactions of montmorillonite.Clay and Clay Mineralogy 37:583-590
Jacques,K.A.,D.E,Axe,T.R,Harris,and D.L.Harmon.1986 Effect of sodium bicarbonats and
4 – sodium bentonite on digestion of solid liquid flow and ruminal fermentation charecteristics of forage sorghum silage – based diest fed to steers.Journal of Animimal Science.63:923 – 932
Galyean , M.L,and R.C.Chabot.1981 . Effect ofsodium bentonite , buffer salt , cement kilin dust and
5 – clinoptilolite on rumen characterstics of beef steers fed a high forage diets.Journal of Animal Science 52:1197 J 1205
6 – Colucci , P.E,L.E.Chase and , P.j.Van Soest . 1982 . feed intake apparent digestibility and rate of . particulate passage in dairy cattle . Journal of Dairy Science.65:1445 – 1456
7 – Castillejos , L,S.Calsamiglia , A.Ferret. 2006 . Effect of essential oli active compounds on rumen . microbial fermentation and nutrient flow in vitro systems.Journal of Dairy Science.89:2649 J 2658
8 – Cho , W.M.B.H.Pack, S.W.Kang , and Y.K.Kim.2001.Effects of dietary supplements of clay minerals on the growth performance and immunity in growing hanwoo steers.Animal Feed Science.42:203-210
9 – Bonhomme,A.1990.Rumen ciliate:their metabolism and relationship with bacteria and their hosts .Animal Feed Science.30:203-266

منبع:نشريه مکمل
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image