جستجو در محصولات

گالري پروژه هاي افتر افکت
گالري پروژه هاي PSD
جستجو در محصولات


تبليغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ايمن نيوز در صفحات
.. سيستم ارسال پيامک ..
مارکس وبر (قسمت آخر)
-(6 Body) 
مارکس وبر (قسمت آخر)
Visitor 1727
Category: دنياي فن آوري
ماخذ شناسي ماکس وبر به زبان فارسي
در بيشتر تحقيقات انجام گرفته در حوزه علوم اجتماعي به نام انديشمنداني بر مي خوريم که نظريات آنها در اين حوزه تشکيل دهنده چهارچوب نظري و راهنماي عملي تحقيق براي محققان مي باشد.در اين راستا نقش ماکس وبر در سير تکوين جامعه شناسي و اهميت نظريات وي در اين رشته، محققان و دانشجويان را ناگزير به رجوع به آثار، از و يا درباره وي و استفاده از نظريات اين جامعه شناس شهير آلماني در انجام تحقيقات کرده است. از اين رو ماخذشناسي ماکس وبر به زبان فارسي مي تواند راهگشاي پژوهشگراني که علاقه مند به فعاليت در اين حوزه هستند باشد.(البته صرف وجود ماخذ شناسي ماکس وبر به زبان فارسي ما را از مطالعه اين منابع به زبان اصلي بي نياز نمي کند( در اهميت ماخذ شناسي همين بس که مي تواند به مثابه راهنمايي در روند پژوهش ايفاي نقش کند و کوتاه ترين راه را در طي طريق تحقيق در برابر محقق قرار دهد. فهرستواره حاضر اقدام به جمع آوري آثار اعم از (کتاب، مقاله و پايان نامه) از و يا درباره اين انديشمند نموده است. شاکله اين اثر از پنج بخش (زندگينامه، آثار او، آثار درباره او، آثار درباره انديشه او، آثاري که در چهار چوب نظري خود از انديشه هاي او استفاده کرده اند) تشکيل شده است که در هر بخش نگارنده در حد توان آثار مربوطه را جمع آوري نموده است.بخش اول در بر دارنده آثاري است که روايتگر سرگذشت زندگي ماکس وبر مي باشد.آثار او اعم از کتاب و مقاله در بخش دوم گنجانده شده است. بخش سوم شامل آثاري است که اغلب به نام او ثبت نشده، که يا اثري است درباره او و يا در آن اثر، فصلي به اين متفکر اختصاص داده شده است. بخش چهارم را آثاري تشکيل مي دهند که درباره انديشه وي به رشته تحرير در آمده اند. اين بخش خود شامل آثاري درباره جامعه شناسي دين ماکس وبر ، آثار پيرامون روش شناسي وي و پايان نامه ها درباره او مي باشد. آثاري که در چهارچوب نظري خود از انديشه هاي او استفاده کرده اند اعم از (پايان نامه و مقاله) بخش آخر اين ماخذ شناسي را به خود اختصاص داده است. بي ترديد اين فهرستواره در جمع آوري همه آثار در اين زمينه ناکام بوده و صميمانه پذيراي نقد و نظر خوانندگان مي باشد.

1)زندگينامه:

‏‏ ن‍ورب‍رت‌ ف‍وگ‍ن‌، ه‍ان‍س ،م‍اک‍س‌ وب‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود رام‍ب‍د،‏ت‍ه‍ران، ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌، 1385،‏ 97 ص اين کتاب روايتگر سرگذشت ماکس وبر مي باشد.
شجاعيان، رضا ،‏ماکس وبر متفکري خجالتي و سرسخت،‏اعتماد ، 10 ارديبهشت 1385،ص 9اين مقاله روايتگر سرگذشت ماکس وبر مي باشد.
فوگن ، هانس‌نوربرت ،ماکس وبر ،ترجمه محمود رامبد ،تهران، هرمس، 396 ص اين کتاب به بررسي زندگي، احوال و انديشه‌هاي ماکس وبر اختصاص دارد.
پارکين ، فرانک ،ماکس وبر،ترجمه شهناز مسمي‌پرست،تهران،ققنوس،بي تا،176 ص در بخش نخست اين کتاب زندگينامه ماکس وبر مي باشد.
بنديکس، راينهارد ، سيماي فکري ماکس وبر ،ترجمه محمود رامبد ،تهران، هرمس,1382،چهل و چهار + 535 ص فصل آغازين کتاب درباره زندگي کاري و جهت گيري فکري و شخصي وبر است.
شيخاوندي، داور ،جامعه‌شناسي تجدد ماکس وبر (جادوزدايي از جهان)،تهران،قطره،بي تا،192 ص بخش نخست اين کتاب درباره زندگي ماکس وبر مي باشد.
کوزر، ليوئيس، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي،ترجمه محسن ثلاثي، تهران، انتشارات علمي، 1373،ص 299-353
آرون، ريمون، مراحل اساسي سير انديشه در جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1377 ،ص 563-661

(2آثار او:

وب‍ر ، م‍اک‍س‌، دين، قدرت، جامعه،ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ت‍دي‍ن‌، ‏ت‍ه‍ران‌، ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌‏?‏، 1382، ‏‏?‏555 ص
وب‍ر ، م‍اک‍س‌، دان‍ش‍م‍ن‍د و س‍ي‍اس‍ت‍م‍دار، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌اي‌ از ري‍م‍ون‌ آرون‌، ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ن‍ق‍ي‍ب‌زاده‌، ‏[ت‍ه‍ران‌]، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، 1368،‌ 189 ص
‏‏ وب‍ر ، م‍اک‍س‌، اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌: م‍ف‍اه‍ي‍م‌ اس‍اس‍ي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ س‍ي‍اس‍ي‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ري‌، م‍ه‍رداد ت‍راب‍ي‌ن‍ژاد و م‍ص‍طف‍ي‌ ع‍م‍ادزاده، ‏ت‍ه‍ران‌، م‍ول‍ي‌، 1374، 527 ص اين کتاب با عنوان " اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌ " با ترجمه همين مترجمان در تهران توسط س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوي‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌) در سال 1384در 579 صفحه به چاپ رسيده است.
‏ وب‍ر ، م‍اک‍س‌، اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌، م‍ت‍رج‍م‌ ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌ ت‍ال‍ک‍وت‌ پ‍ارس‍ت‍ر‎،?ب‍ا پ‍ي‍ش‍گ‍ف‍ت‍اري‌ از آر. اچ‌. ت‍ان‍ي‌، م‍ت‍رج‍م‌ ف‍ارس‍ي‌ ع‍ب‍دال‍م‍ع‍ب‍ود ان‍ص‍اري‌ ، ‏ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوي‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، 1371،‌ 165 صاين کتاب در سال 1382 در تهران توسط ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ با ترجمه ع‍ب‍دال‍ک‍ري‍م‌ رش‍ي‍دي‍ان ‌و پ‍ري‍س‍ا م‍ن‍وچ‍ه‍ري‌ ک‍اش‍ان‍ي‌ در 67 صفحه به چاپ رسيده است.کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري در مقالات زير مرد نقد يا بررسي قرار گرفته است:
ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌، م‍ح‍م‍دع‍زي‍ز،‏ف‍رض‍ي‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر درب‍اره‌ پ‍ي‍داي‍ش‌ و ت‍ک‍ام‍ل‌ دي‍ن‌،‏م‍ع‍رف‍ت‌، ش‌ 30 ، پ‍اي‍ي‍ز 1378، ص‌ 45 – 49اين مقاله نظريات جامعه شناختي ماکس وبر را با توجه به ک‍ت‍اب‌ اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ي‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌ وي مورد بررسي قرار مي دهد.
ب‍ن‍اي‍ي‌، خ‍س‍رو ،‏ ن‍خ‍س‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ک‍ردن‌ س‍پ‍س‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ب‍اف‍ت‍ن‌،‏اي‍ران‍ي‍ان‌،15 ش‍ه‍ري‍ور 77 13، ص‌ 6در اين مقاله درباره ک‍ت‍اب‌ اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ي‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌ ماکس وبر و همچنين نظريات وي در مورد ن‍ظام‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌ و اخلاق دين پروتستان بحث شده است.
ش‍ي‍رم‍ح‍م‍دي‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌ ،‏ س‍اخ‍ت‌ ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌ در ب‍س‍ت‍ر آم‍وزه‌ه‍اي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ ـ ب‍ازخ‍وان‍ي‌ و ن‍ق‍دي‌ ب‍ر اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌،‏س‍وره‌، ش‌ 10،م‍رداد و ش‍ه‍ري‍ور 1383، ص‌ 52 - 55
‏ع‍ل‍ي‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،‏ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌،‏ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌، س‍ال‌ 2، ش‌ 8،پ‍اي‍ي‍ز 1375،ص‌ 46 ـ 62مولف در اين مقاله ديدگاه هاي ماکس وبر پيرامون جامعه شناسي دين را با توجه به کتاب اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌ وي مورد بررسي قرار داده است.
‏ف‍وک‍وي‍ام‍ا، ف‍ران‍س‍ي‍س،‌‏ م‍ان‍ي‍ف‍س‍ت‌ ک‍ال‍ون‍ي‍س‍ت‍ي‌ در دن‍ي‍اي‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍ده‌ ام‍روز ـ ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ص‍دم‍ي‍ن‌ س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ي‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌،‏ش‍رق‌،31 ف‍روردي‍ن‌ 1384، ص‌ 18
‏م‍ح‍م‍دي‌، م‍ج‍ي‍د،‏ت‍رج‍م‍ه‌اي‌ س‍ردس‍ت‍ي‌ از ي‍ک‌ اث‍ر ک‍لاس‍ي‍ک‌،‏ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌، ش‌ 23، 24 ،آذر 1376، ص‌ 10 ـ 12
‏اين مقاله به بررسي کتاب اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌ ماکس وبر مي پردازد.
‏‏م‍ن‍وچ‍ه‍ري‌ک‍اش‍ان‍ي‌، پ‍ري‍س‍ا، ‏ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍اس‍ف‌ ب‍ار ي‍ک‌ اث‍ر ک‍لاس‍ي‍ک‌،‏ ک‍ي‍ان‌، س‍ال‌ 3، ش‌ 13،ت‍ي‍ر، م‍رداد 1372، ص‌ 45 - 42اين مقاله به نقد ترجمه ع‍ب‍دال‍م‍ع‍ب‍ود ان‍ص‍اري از کتاب ‏اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌ مي پردازد.
ي‍وس‍ف‍ي‌، ح‍ام‍د، ‏پ‍رت‍ره‌ س‍اع‍ت‌ ش‍م‍اطه‌اي‌، ش‍رق‌،9 ش‍ه‍ري‍ور 1382،ص‌ 14در اين مقاله کتاب اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ي‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري که توسط عبدالکريم رش‍ي‍دي‍ان‌ ترجمه شده، مورد بررسي قرار گرفته است.
وب‍ر ، م‍اک‍س‌، "ش‍ه‍ر" در گ‍ذر زم‍ان‌، ب‍ا پ‍ي‍ش‍گ‍ف‍ت‍ار ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ م‍ارت‍ي‍ن‍دال‌،ت‍رج‍م‍ه‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ش‍ي‍وا (م‍ن‍ص‍وره‌) ک‍اوي‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ار، 1373، 297 ص
وب‍ر ، م‍اک‍س‌، م‍ف‍اه‍ي‍م‌ اس‍اس‍ي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌، ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ص‍دارت‍ي‌، ‏[ت‍ه‍ران‌]، م‍رک‍ز، 1367،‏‌ 159 ص
‏‎‏اي‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍خ‍ش‌ اول‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌ اث‍ر م‍اک‍س‌ وب‍ر اس‍ت.
وبر،ماکس،روش‌شناسي‌ علوم‌ اجتماعي‌، ترجمه‌ي‌ حسن‌ چاوشيان‌،تهران،مرکز، ‏2‌‏8‌‏3‌‏1‌، ‏7‌‏7‌‏2‌ ص‌
اين‌ کتاب‌ ترجمه‌ فارسي‌ سه‌ مقاله‌ از مجموع‌ هفت‌ مقاله‌ روش‌شناسي‌ ماکس‌ وبر است‌
1-2) مقالات او:
وب‍ر، م‍اک‍س‌، ‏ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍طب‍وع‍ات،ترجمه ي‍ون‍س ‌ش‍ک‍رخ‍واه‌، ‏رس‍ان‍ه‌، س‍ال‌ 5، ش‌ 3،پ‍اي‍ي‍ز 1373، ص‌ 20 ـ 23.
‏ وب‍ر، م‍اک‍س‌، ‏ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ ق‍ان‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ در اس‍لام،ترجمه ي‍دال‍ل‍ه م‍وق‍ن‌، ‏ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍وس‍ع‍ه‌، ش‌ 42 و 43 ،اس‍ف‍ن‍د 1378، ص‌ 61 - 62
وبر،ماکس،عقلانيت و آزادي : مقالاتي از ماکس وبر و درباره ماکس وبر،ترجمه يدالله موقن،احمد تدين، تهران، هرمس,1379 ،160 ص
اين کتاب در مقاله" ‏وب‍ر و ت‍ک‍ام‍ل‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ ع‍ق‍لان‍ي‍ت" نوشته ه‍ادي ‌ ج‍ل‍ي‍ل‍ي ‌در ‏ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، ش‌ 38 ، آذر 1379، ص‌ 40 – 41 مورد بررسي قرار گرفته است.

3)آثار درباره او:

کيويستو، پيتر، انديشه هاي بنيادي در جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري،تهران، نشر ني، 1378،ص74-93
نراقي، احسان، علوم اجتماعي و سير تکويني آن، تهران، نشر و پژوهش فروزان روز، 1379،ص 138 – 145
آبراهام، جي اچ، مباني و رشد جامعه شناسي، جلد اول، ترجمه حسن پويان، تهران، چاپخش، 1363، ص349-383
رانگ، دنيس، آينده بنيان گذاران جامعه شناسي، ترجمه غلامعباس توسلي، تهران، قومس، 1373، ص51-77
کالينيکوس، الکس، در آمدي تاريخي بر نظريه اجتماعي، ترجمه اکبر معصوم بيگي، تهران، آگه، 1383،ص263-319
استونز، راب، متفکران بزرگ جامعه شناسي، ترجمه مهرداد ميردامادي، تهران، مرکز، 1379، ص56-74
ريتزر، جرج، بنيان هاي جامعه شناختي:خاستگاه هاي ايده هاي اساسي در جامعه شناسي، ترجمه تقي آزاد ارمکي، تهران، سيمرغ، 1374،ص81-106
ريتزر، جرج، نظريه هاي جامعه شناسي، ترجمه احمد رضا غروي زاد، تهران، جهاد دانشگاهي، بي تا، ص103-148
روس‍ي‍دس‌، دان‍ي‍ل‌ دب‍ل‍ي‍و،‏س‍ي‍اس‍ت‌ ن‍اس‍وت‍ي‌ و م‍ي‍راث‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر،ترجمه م‍ه‍رداد وح‍دت‍ي ‌و رح‍ي‍م‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ي‌،‏ن‍ام‍ه‌ م‍ف‍ي‍د، ش‌ 21 ،ب‍ه‍ار 1379، ص‌ 77 – 92
ل‍وي‍ت‌، ک‍ارل‌، م‍اک‍س‌ و ب‍رو ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌،ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍ن‍از م‍س‍م‍ي‌ پ‍رس‍ت‌، ‏ت‍ه‍ران‌ ، ق‍ق‍ن‍وس‌ ، 1385، ‏ 184 ص
ورسلي، پتر، جامعه شناسي مدرن، جلد دوم، ترجمه حسن پويان، 1373، ص133-139
م‍ن‍وچ‍ه‍ري‌، ع‍ب‍اس‌، ‏از م‍اک‍س‌ وب‍ر ت‍ا ت‍ص‍وي‍ري‌ ک‍ه‌ از او داري‍م‌، ‏اي‍ران‌، 25 م‍ه‍ر 1380، ص‌ 6و26 م‍ه‍ر 1380، ص‌ 6
ک‍رب‍اس‌ف‍روش‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌،‏م‍اک‍س‌ وب‍ر،‏ان‍ت‍خ‍اب‌ ،21 ش‍ه‍ري‍ور 1380،ص‌ 6،24 ش‍ه‍ري‍ور 1380، ص‌ 6
ف‍ت‍اح‍ي‌، ح‍س‍ي‍ن،‏س‍ي‍ري‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر،‏اطلاع‍ات‌ ،17 ب‍ه‍م‍ن‌ 1378، ص‌ 6،18 ب‍ه‍م‍ن‌ 1378، ص‌ 6،19 ب‍ه‍م‍ن‌ 1378، ص‌ 6،25 ب‍ه‍م‍ن‌ 1378، ص‌ 6
ص‍دري ،اح‍م‍د ،ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ آب‍ي‍ن‍ک‍ي‌ ،‏ت‍ه‍ران‌ ،ک‍وي‍ر، 1385،‏216 ص
صدري ، احمد ،مذهب روشنفکران : جامعه‌شناسي روشنفکران ماکس وبر، ترجمه حسن آبنيکي ،‏اعتماد ملي ، 26 خرداد 1386،ص 8
اين مقاله بخشي از کتاب جامعه‌شناسي روشنفکران ماکس وبر تاليف احمد صدري و ترجمه حسن آبنيکي مي‌باشد که هنوز منتشر نشده است
فروند، ژولين، جامعه شناسي ماکس وبر، تهران ، توتيا ,1383 ، ده + [282] ص ده صفحه اول اين کتاب مقدمه مترجم مي باشد.
ترنر،برايان،لوويت، کارل،ماکس وبر و کارل مارکس،ترجمه شهناز مسمي‌پرست،تهران،ققنوس,1385 ،184 ص
فروند، ژولين ،جامعه شناسي ماکس وبر، ترجمه عبدالحسين نيک گهر،تهران، رايزن،1362، 284 ص اين کتاب با ترجمه عبدالحسين نيک گهر توسط انتشارات (شميران نيکان و توتيا)نيز در سال 1362 به چاپ رسيده است.
شيخاوندي، داور ،جامعه شناسي ماکس وبر (جادوزدايي از جهان) ،گناباد،مرنديز،1374،112ص اين کتاب ترجمه و تاليف داور شيخاوندي است.
پارکين ، فرانک ،ماکس وبر،ترجمه شهناز مسمي‌پرست،تهران،ققنوس،بي تا،176 ص اين کتاب در مقاله" چرا وبر جامعه‌شناس بزرگي است" نوشته رضا دادخواه در کتاب هفته، دوره جديد ،ش 13 ، 3 دي 1384،ص 10 و نيز در مقاله " در س‍ت‍اي‍ش‌ ن‍ظري‍ه‌پ‍رداز ب‍ورژواي‍ي‌" نوشته مجيد يوسفي در اع‍ت‍م‍اد م‍ل‍ي‌،3 ب‍ه‍م‍ن‌ 1384، ص‌ 10 مورد بررسي قرار گرفته است.
‏‏‏ آرون ، ري‍م‍ون ،ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ع‍اص‍ر آل‍م‍ان‌، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رت‍ض‍ي‌ ث‍اق‍ب‌ف‍ر ،‏ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ي‌ ت‍ب‍ي‍ان‌، 1376، ص101-149

4)آثار درباره انديشه او:

ص‍وف‍ي، ، م‍ح‍م‍ودع‍ل‍ي‌،‏ت‍ام‍ل‍ي‌ ب‍ر ن‍ظرگ‍اه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر در ب‍اب‌ س‍اخ‍ت‍ار ش‍ه‍ري‌،ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌،2 اردي‍ب‍ه‍ش‍ت‌ 1382،ص‌ 7
ع‍ل‍ي‌خ‍واه‌، ف‍ردي‍ن‌،‏ن‍م‍ون‍ه‌ آرم‍ان‍ي‌ در ان‍دي‍ش‍ه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر،‏اطلاع‍ات‌،23 خ‍رداد 1375، ص‌ 6 ، 8
‏ش‍ج‍اع‍ي‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،‏ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ه‍اي‌ اداري‌ و س‍ي‍اس‍ي‌ وودرو وي‍ل‍س‍ون‌ و م‍اک‍س‌ وب‍ر،‏اطلاع‍ات‌ س‍ي‍اس‍ي‌ ـ اق‍ت‍ص‍ادي‌، ش‌ 201، 202،خ‍رداد و ت‍ي‍ر 1383، ص‌ 140 - 143
ش‍ع‍ب‍ان‌پ‍ورپ‍ي‍چ‍ا، م‍وس‍ي‌ ،‏م‍ارک‍س‌ و وب‍ر ي‍ک‌ ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌اي‌،‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،7 اس‍ف‍ن‍د 1379، ص‌6
راد، م‌ ،‏ب‍ررس‍ي‌ دي‍دگ‍اه‍ه‍اي‌ دورک‍ي‍م‌، ه‍ال‍ب‍واک‍س‌، م‍اک‍س‌وب‍ر، آل‍ف‍رد ش‍وت‍ز و ژرژ گ‍وروي‍چ‌،‏ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌، 1 ب‍ه‍م‍ن‌ 1373، ص‌ 10،2 ب‍ه‍م‍ن‌ 1373، ص‌ 9،3 ب‍ه‍م‍ن‌ 1373، ص‌ 10
ح‍اج‍ي‌ح‍ي‍دري‌، ح‍ام‍د، ‏ت‍ل‍ق‍ي‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر از م‍درن‍ي‍ت‌ ،‏رس‍ال‍ت‌، 17 ف‍روردي‍ن‌ 1382، ص‌ 12
ج‍م‍ال‍ي‌، اب‍راه‍ي‍م‌ ، ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ س‍ن‍ت‌ ف‍ک‍ري‌ م‍اک‍س‌ و ب‍ر،‏ت‍وس‍ع‍ه‌، 16 ف‍روردي‍ن‌ 1384، ص‌ 7
ورسلي‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎‏‏‏‏‏، پتر، نظم اجتماعي در نظريه هاي جامعه شناسي، ترجمه سعيد معيد فر، موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، 1378، ص25-41
وينچ، پيتر، ايده علم اجتماعي و پيوند آن با فلسفه، ترجمه زير نظر سازمان مطالعه و تدوين کتب درسي(سمت) ، تهران، سمت، 1372، ص105-115
ج‍اک‍وب‍ز، اس‍ت‍روان‌ ،‏پ‍وپ‍ر، وب‍ر و روي‍ک‍رد ع‍ق‍ل‌گ‍راي‍ي‌ در ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي ،ترجمه ع‍ل‍ي ‌ طاي‍ف‍ي‌،‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،24 اس‍ف‍ن‍د 1381، ص‌ 6،25 اس‍ف‍ن‍د 1381، ص‌ 6
تفضلي، فريدون ،‏نظام سرمايه‌داري از ديدگاه کارل مارکس و ماکس وبر،‏پيک نور ،ش 2 ، تابستان 1385،ص 79 – 92
بودن، ريمون، مطالعاتي در آثار جامعه شناسان کلاسيک، جلد اول، ترجمه باقر پرهام، تهران، مرکز، 1383، ص50-87
بودن، ريمون، مطالعاتي در آثار جامعه شناسان کلاسيک، جلد دوم، ترجمه باقر پرهام، تهران، مرکز، 1384، ص265-326
بهيان، شاپور،‏ ماکس وبر و جامعه‌شناسي هنر،‏شرق ، 11 تير1385، ص 21
شهبازي، عبدالله ، سطانيسم ماکس وبر و انطباق آن بر عثماني و ايران ، تاريخ معاصر ايران،ص 75-95
ج.گرب، ادوارد، نابرابري اجتماعي: ديدگاه هاي نظريه پردازان کلاسيک و معاصر، مترجمان محمد سياهپوش و احمد رضا غروي زاد، تهران، معاصر، 1373، ص55-95
ب‍روئ‍ر، اش‍ت‍ف‍ان‌ ،‏م‍ف‍ه‍وم‌ م‍ردم‌س‍الاري‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ س‍ل‍طه‌ س‍ي‍اس‍ي‌ وب‍ر،ترجمه ه‍ادي‌ ن‍وري‌، ‏آف‍ت‍اب‌، ش‌ 20، آب‍ان‌ 1381، ص‌ 36 -41
گيدنز،آنتوني، سياست و جامعه شناسي در انديشه ماکس وبر ،ترجمه مجيد محمدي ،تهران، قطره،1375 ،108 ص
بنديکس، راينهارد ، سيماي فکري ماکس وبر ،ترجمه محمود رامبد ،تهران، هرمس,1382،چهل و چهار + 535 ص
موقن ،يدالله ، تدين، احمد ،عقلانيت و آزادي : مقالاتي از ماکس وبر و درباره ماکس وبر،تهران، هرمس,1379 ،160 ص
منوچهري ، عباس ،ماکس وبر و پرسش مدرنيته ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،378 1 ،48ص
شيخاوندي، داور ،جامعه‌شناسي تجدد ماکس وبر (جادوزدايي از جهان)،تهران،قطره،بي تا،192 ص
بخش نخست کتاب، يعني زندگي "ماکس وبر" و نظريات او درباره‌ي انواع حقانيت و "جادوزدايي از جهان" ترجمه‌ي "حسين تربيع" است که در پي آن انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي وبر با اين موضوعات شرح و تبيين مي‌شود: "سازمان‌ها: پدرسالاري و ديوان سالاري"، "علم سياست"، "نظريه‌ي تاريخ وبر درباره‌ي تجدد"، "پيش‌ گفتار وبر بر اخلاق پروتستاني و روحيه‌ي سرمايه‌داري"، "تيپ ايده‌آل يا الگوي ناب پنداري" و "نقد نظريه سلطه کاريسماي وبر"، براي نمونه در کتاب خاطرنشان شده است.
آشتياني، منوچهر ،ماکس وبر و جامعه‌شناسي شناخت، تهران،قطره،1383 ،312 ص
"شرح مختصر زندگاني و آثار ماکس وبر"، "طرح موضوع و مسأله‌ي "ماکس وبر و جامعه شناسي شناخت" " و بحث انتقادي درباره‌ي جامعه شناسي شناخت احتمالي وبر" از مباحث اصلي اين کتاب هستند.
گدازگر، حسين،انواع بوروکراسي و توسعه فرهنگي: رويکردي وبري، نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني(تبريز) ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز ، تابستان و پاييز 1379،ش43،ص229-256مباني نظري اين مقاله، محل تقاطع دو حوزه بسيار معروف جامعه شناسي ماکس وبر، يعني جامعه شناسي فرهنگ و جامعه شناسي سياسي اوست.
‏ ع‍ل‍وي‌ن‍اي‍ي‍ن‍ي‌، س‍ع‍ي‍د، ان‍ق‍لاب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ب‍ازان‍دي‍ش‍ي‌ در ن‍ظري‍ه‌ه‍ا، ‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌ ،27 ت‍ي‍ر 1380، ص‌ 6در اين مقاله درباره ان‍ق‍لاب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌از ديدگاه م‍اک‍س‌ وبر بحث مي شود.
‏‏‏‏درب‍اره‌ م‍درن‍ي‍ت‍ه‌ و ان‍دي‍ش‍ه‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‌، ‏ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ش‌ 36 ،ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1379، ص‌ 4 - 25در اين مقاله از نظريه هاي ماکس وبر هم استفاده شده است.
روزي‍دس ، دان‍ي‍ل،وديگران، ش‍راي‍ط اخ‍لاق‍ي‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌، ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ق‍دي‍ن‌ و ش‍ه‍ي‍ن‌ اح‍م‍دي‌ ، ‏ت‍ه‍ران، ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌، 1381، ‏ 282 ص‌در اين کتاب پيرامون انديشه هاي وبر در مورد سرمايه داري بحث شده است.
‏ق‍رطاس‌ ب‍ازي‌، ‏اع‍ت‍م‍اد،29 م‍رداد 1384، ص‌ 8در اين مقاله از نظريه ديوانسالاري وبر استفاده شده است.
آزادارم‍ک‍ي‌، ت‍ق‍ي‌،‏ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ ع‍ق‍لان‍ي‍ت‌،‏ق‍ب‍س‍ات‌، س‍ال‌ 1، ش‌ 1،پ‍اي‍ي‍ز 1375،ص‌ 39 ـ 53در اين مقاله از مباني نظري ماکس وبر نيز درباره عقلانيت استفاده شده است .
‏‏‏‏‏ازغ‍ن‍دي‌، ع‍ل‍ي‌رض‍ا ،‏آرا ع‍م‍ده‌ در م‍ورد طب‍ق‍ات‌ و ق‍ش‍رب‍ن‍دي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي،‏ره‍ي‍اف‍ت‌ه‍اي‌ س‍ي‍اس‍ي‌ و ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌، ش‌ 4، ب‍ه‍ار و ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1382، ص‌ 17 - 37اين مقاله از انديشه هاي وبر نيز درمورد طبقه و قشر بندي اجتماعي استفاده کرده است.
‏ اس‍لام‌زاده‌، وح‍ي‍د، اح‍زاب‌ دول‍ت‌ و م‍ش‍روع‍ي‍ت‌،‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌ ،31 ف‍روردي‍ن‌ 1379، ص‌ 6در اين مقاله از نظريات ماکس وب‍ر درباره دي‍وان‍س‍الاري‌ ، اق‍ت‍دار س‍ن‍ت‍ي‌وک‍اري‍زم‍ا استفاده شده است.
‏ اس‍لام‌زاده‌، وح‍ي‍د ،ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ ت‍ف‍ه‍م‍ي‌ و ک‍ن‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌،ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،25 خ‍رداد 1376، ص‌ 6 و 26 خ‍رداد 1376، ص‌ 6اين مقاله از نظريات ماکس وبر درباره جامعه شناسي تفهمي و کنش اجتماعي بهره برده است.
‏ اس‍لام‌زاده‌، وح‍ي‍د ،روش تفهمي وبر، ‏ايران ، 6 دي 1385،ص 10
‏ اس‍لام‌زاده‌، وح‍ي‍د ،م‍اه‍ي‍ت‌ ک‍ن‍ش‌ و رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، ‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،1 ب‍ه‍م‍ن‌ 1380، ص‌6 و2 ب‍ه‍م‍ن‌ 1380، ص‌ 6
‏اين مقاله از نظريات ماکس وب‍ر در مورد ماهيت کنش و روابط اجتماعي هم استفاده کرده است.
ج‍ه‍ان‍ده‍ي‌، ع‍ل‍ي‌رض‍ا ،‏س‍اخ‍ت‌ پ‍در ش‍اه‍ي‌ (پ‍ات‍روي‍م‍وي‍ن‍ال‌) ق‍درت‌،‏ وي‍ژه‌ن‍ام‍ه‌م‍ردم‌س‍الاري‌، 14 آب‍ان‌ 1381،ص‌ 2
‏در اين مقاله مولف به بررسي نظريات م‍اک‍س‌ وب‍ر پيرامون کاريزما،اقتدار سنتي،حکومت پدر شاهي و نظام هاي سياسي مي پردازد.
ه‍اف‌، ت‍وب‍ي‌ اي‌، ‏م‍اک‍س‌ وب‍ر و پ‍وزي‍ت‍ي‍وي‍س‍م‌،ترجمه اب‍وال‍ف‍ض‍ل ف‍ي‍ض‍ي‌خ‍واه‌، ‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،30 آب‍ان‌ 1381، ص‌ 16
ه‍اش‍م‍ي‌، اح‍م‍د، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ع‍رف‍ت‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر، ‏م‍ع‍رف‍ت‌، ش‌ 45 ،ش‍ه‍ري‍ور 1380، ص‌ 105 - 109
محمدي، رحيم، در آمدي برجامعه شناسي عقلانيت، تهران، باز، 1382، ص39-45
ميرزايي، حسين، ‏حزب، به مثابه سازمان حرفه‌اي سياست : - بازخواني آراي ماکس وبر در خصوص احزاب، ‏اعتماد ملي ، 30 ارديبهشت 1385،ص 10
کرايب ، يان، نظريه اجتماعي کلاسيک: مقدمه اي بر انديشه مارکس، وبر، دورکيم، زيمل ،ترجمه شهناز مسمي پرست، تهران،آگه ، 1382 ، ص52-56 و93-108
م‍وس‍وي‌، رض‍ا ،‏ع‍ق‍ل‌ و م‍ش‍روع‍ي‍ت‌ س‍ي‍اس‍ي‌ از ن‍ظر م‍اک‍س‌ وب‍ر و ه‍اب‍رم‍اس‌،‏ک‍ي‍ه‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌، ش‌ 138 ،دي‌ 1376، ص‌ 29 – 31
م‍ص‍طف‍اي‍ي‌، م‍ه‍ران‌ ،‏ع‍ق‍لان‍ي‍ت‌ و س‍ي‍اس‍ت‌ در ان‍دي‍ش‍ه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر،‏اي‍ران‌،3 ب‍ه‍م‍ن‌ 1381، ص‌ 8،5 ب‍ه‍م‍ن‌ 1381،ص‌ 8
ک‍ال‍ب‍رگ‌، اش‍ت‍ف‍ان‌،ان‍واع‌ ع‍ق‍لان‍ي‍ت‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر،ترجمه م‍ه‍دي دس‍ت‍گ‍ردي‌،‏م‍ع‍رف‍ت‌، ش‌ 80،م‍رداد 1383، ص‌ 45 - 63
ق‍ائ‍دم‍ح‍م‍دي‌، ج‍واد ،‏دو روي‍ک‍رد ب‍ه‌ از خ‍ودب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌، وب‍ر و م‍ارک‍س‌ ،‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌ ،24 ب‍ه‍م‍ن‌ 1378، ص‌ 6
ص‍داق‍ت‍ي‌ف‍رد، م‍ج‍ت‍ب‍ي‌،‏ق‍درت‌ در ان‍دي‍ش‍ه‌ وب‍ر و م‍ارک‍س‌،‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،6 آب‍ان‌ 1381، ص‌ 6

1-4)آثاري که درباره جامعه شناسي دين ماکس وبر به نگارش درآمده است:

منصورنژاد ، محمد ،نقش مباني اعتقادي در توسعه‌ي دانش (بازخواني نظريه‌ي ماکس و‌بر در اخلاق پروتستان)،‏تهران، جوان پويا، 1386،‏48 ص
ه‍م‍ي‍ل‍ت‍ون‌، م‍ال‍ک‍وم‌، ‏ج‍ه‍ان‌ن‍گ‍ري‌ دي‍ن‍ي‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر،ترجمه ح‍س‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ري‌، ‏خ‍رداد ،3 دي‌ 1377، ص‌6
ه‍م‍ي‍ل‍ت‍ون‌، م‍ال‍ک‍وم‌، ‏دي‍ن‌ و ع‍ق‍لان‍ي‍ت‌ در ان‍دي‍ش‍ه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر، ح‍س‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ري، ‏خ‍رداد ،2 دي‌ 1377 ،ص 6
شجاعي زند، عليرضا، دين، جامعه و عرفي شدن:جستارهايي در جامعه شناسي دين، تهران، مرکز، 1380،ص 171-175
پل ويلم، ژان، جامعه شناسي اديان، ترجمه عبدالرحيم گواهي، نقد وبررسي محمد تقي جعفري، تهران، موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، 1377،ص 39-46
م‍وري‍س‌، ب‍راي‍ان، ‏ج‍ام‍ع‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر،ترجمه م‍ح‍م‍د ف‍ولادي ‌و ح‍س‍ي‍ن ش‍رف‌ال‍دي‍ن‌، ‏م‍ع‍رف‍ت‌، س‍ال‌ 9، ش‌ 2 ،خ‍رداد، ت‍ي‍ر 1379، ص‌ 29 – 44
غ‍ف‍اري‌زاده‌،م‍ح‍م‍د،ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر ،‏ت‍ه‍ران‌ ، پ‍ات‍ري‍س‌، 1384
ص‍دري‌، اح‍م‍د ،‏ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر،‏ک‍ي‍ان‌، س‍ال‌ 3، ش‌ 13،ت‍ي‍ر، م‍رداد 1372، ص‌ 17 -14
زح‍م‍ت‍ک‍ش‌، ح‍س‍ي‍ن‌،‏س‍ه‍م‌ دي‍ن‌ در ع‍ق‍لان‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ـ ت‍ام‍ل‍ي‌ پ‍ي‍رام‍ون‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر و ام‍ي‍ل‌ دورک‍ه‍ي‍م‌،‏اي‍ران‌،14 ش‍ه‍ري‍ور 1384، ص‌ 10
زح‍م‍ت‍ک‍ش‌، ح‍س‍ي‍ن‌،‏ع‍ق‍لان‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و دي‍ن‌ ـ س‍خ‍ن‍ي‌ پ‍ي‍رام‍ون‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‍ي‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر و ام‍ي‍ل‌ دورک‍ي‍م، ‏اب‍رار،3 اردي‍ب‍ه‍ش‍ت‌ 1384، ص‌ 7
رحمت‌الهي، حسين ،‏مشروعيت حکومت از ديدگاه اسلام و ماکس وبر، ‏انديشه‌هاي حقوقي ،ش پنجم ،زمستان 1382،ص 137 - 169
ب‍اق‍ري‍ان، ، م‍ه‍دي‌ ، ن‍م‍ون‍ه‌ه‍اي‌ رف‍ت‍ار دي‍ن‍ي‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر،‏س‍لام‌، 18 م‍ه‍ر 1377، ص‌ 7
ان‍ص‍اري‌، اب‍راه‍ي‍م‌، ‏ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ وب‍ر،‏ح‍ي‍ات‌ ن‍و ، 26 ت‍ي‍ر 1379، ص‌ 7 اين مقاله نظريات ماکس وبر را پيرامون ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن واسلام مورد بررسي قرار مي دهد.
ترنر ، برايان ،وبر و اسلام با پانوشت‌هاي انتقادي و مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي ماکس وبر،ترجمه حسين بستان‌نجفي و ديگران،قم،پژوهشکده حوزه و دانشگاه،1381 ، 368 صمباحث کتاب، شرحي از آرا و انديشه‌هاي "ماکس وبر "فيلسوف و جامعه‌شناس آلماني، درباره دين اسلام است.
ترنر، برايان،ماکس وبر و اسلام، ترجمه‏ي: سعيد وصالي، تهران،مرکز،1379،346 ص اين کتاب درمقاله اي با عنوان " وبر و اسلام، يک بررسي انتقادي"نوشته بيژن اسدي در فصلنامه مطالعات خاورميانه، تير1373،ص 150-154 مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.ترجمه فصل اول اين کتاب در مقاله" وبر و اسلام" نوشته برايان ترنر با ترجمه حسين بستان نجفي و ديگران در نشريه حوزه و دانشگاه شماره 2 فروردين 1374 صفحه 81-68 به چاپ رسيده است.
اين کتاب در مقاله اي با عنوان " ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ اس‍لام‌ در ک‍ار "وب‍ر" و "ت‍رن‍ر" نوشته عليرضا شجاعي زند در ‏ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، ش‌ 39، 40 ، دي‌، ب‍ه‍م‍ن‌ 1379، ص‌ 11 – 15 مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
نيز درمقاله ‏اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌ داري‌ نوشته عبدالمعبود انصاري چاپ شده در ‏ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ال‌ 3، ش‌ 2، 3، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌، پ‍ائ‍ي‍ز 1372، ص‌ 176 – 175 و در مقاله اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ي‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌ نوشته ع‍ب‍دال‍ک‍ري‍م رش‍ي‍دي‍ان و پ‍ري‍س‍ا م‍ن‍وچ‍ه‍ري‌ک‍اش‍ان‍ي در ‏ ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،24 آذر 1373، ص‌ 11 ض‍م‍ي‍م‍ه‌ خ‍ان‍وادگ‍ي و مقاله اي از همين مولفان با همين عنوان در ‏پ‍ي‍ام‌ ام‍روز، ش‌ 6، اردي‍ب‍ه‍ش‍ت‌، خ‍رداد 1374، ص‌ 96مورد بررسي قرار گرفته است.
‏‏ م‍ه‍دي‍زادگ‍ان‌، داوود،اس‍لام‌ و س‍ن‍ت‌ وب‍ري‌ ،‏ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ دي‍ن‌، ش‌ 19 ،30 اردي‍ب‍ه‍ش‍ت‌ 1378،ص‌ 16 - 17
‏در اين مقاله ک‍ت‍اب‌ اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ي‌ و روح‌ س‍رم‍اي‍ه‌داري‌ مورد بررسي قرار گرفته است.
‏‏ ن‍وري‌، ه‍ادي‌،ب‍ررس‍ي‌ دي‍دگ‍اه‍ه‍اي‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر درب‍اره‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌، ‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،16 م‍ه‍ر 1380، ص‌6 و 17 م‍ه‍ر 1380، ص‌ 6
‏ ف‍ش‍ارک‍ي‌، ح‍س‍ن‌،رون‍د دن‍ي‍وي‌ش‍دن‌ دي‍ن‌ در غ‍رب‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر، ‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،16 م‍رداد 1376، ص‌ 16و 18 م‍رداد 1376، ص‌ 6
آق‍اي‍ي‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ، ‏ج‍س‍ت‍اري‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌، ‏م‍ع‍رف‍ت‌، ش‌ 20،ب‍ه‍ار 1376، ص‌ 33 ـ 42در اين مقاله از نظريه هاي ماکس وبر هم درباره جامعه شناسي دين استفاده شده است.
صدرا، محسن،‏نقد و ارزيابي جامعه‌شناسي دين ماکس وبر،‏رسالت ، 24 مرداد 1385،ص17

2-4)آثار پيرامون روش شناسي وي:

صدري‌، اح‍م‍د ،‏روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍اک‍س‌وب‍ر،‏ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌، س‍ال‌ 2، ش‌ 5،زم‍س‍ت‍ان‌ 1374، ص‌ 38 ـ 47
ص‍دري‌، اح‍م‍د ،‏روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍اک‍س‌وب‍ر،‏ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌، س‍ال‌ 1، ش‌ 4،پ‍اي‍ي‍ز 1374، ص‌ 5 ـ 13
ص‍ادق‍ي‌ ، ش‍ه‍رزاد ،گ‍ذري‌ ب‍ر ان‍دي‍ش‍ه‌ه‍اي‌ م‍اک‍س‌ وب‍روام‍ي‍ل‌ دورک‍ي‍م‌ "روش‌ش‍ن‍اس‍ي‌ و ت‍ئ‍وري‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ي‌" ، ‏ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍رزاد ص‍ادق‍ي‌، 1379،‏[225] ص‌

‏‏3-4)پايان نامه ها درباره او:

صداقت زادگان اصفهاني ، شهناز، بررسي تطبيقي آراء کارل ماکس و ماکس وبر پيرامون گذار (با تاکيد بر تحول سرمايه داري) ،استاد راهنما: دکتر مصطفي ازکيا، دانشگاه نامشخص،بي تا، 129ص
زندي، حسين، مقايسه ديدگاههاي کارل مارکس و ماکس وبر در رابطه با سرمايه داري،استاد راهنما:تقي آزادارمکي،دانشگاه نامشخص،بي تا،104ص
ميلر، اس .ام ، ماکس وبر ،ترجمه اسعدنظامي، دانشگاه نامشخص،بي تا،127 ص
اين اثر پايان نامه است.
لاشيئي ، حسين، بررسي و نقد جامعه شناسي ديني اميل دورکيم ، ماکس وبر، کارل مارکس ، استاد راهنما: غلامعباس توسلي، دانشگاه تهران، 1350، 332ص
اين رساله توضيح و نقد نظرگاه هاي جامعه شناختي ماکس وبر، اميل دورکيم و کارل مارکس مي باشد.
شفيعي، محمد جواد، بررسي مقايسه‏اي جامعه‏شناسي دين ماکس وبر و دکتر علي شريعتي ، استاد‏مشاور: نادر سالارزاده، استاد‏راهنما: جواد يوسفيان، دانشگاه علامه طباطبايي دانشکده علوم اجتماعي، کارشناسي‏ارشد،1380 ، [7] +194 ص
اين پايان نامه به بررسي ارتباط دين و تغييرات اجتماعي در انديشه‏هاي وبر و شريعتي مي پردازد.
آقابابا، ابوالفضل، جامعه‌شناسي دين تئوريهاي دورکيم و وبر ، دانشگاه تربيت مدرس، کارشناسي ارشد،1364،174 ص
شريفي، طاهر، بررسي ديدگاه هاي مطرح در جامعه شناسي دين(وبر و دورکيم)، استاد راهنما:غلامعباس توسلي، دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعي، 1376، 122 ص
صادقي، شهرزاد، مقايسه تئوري تغيير اجتماعي ماکس وبر و اميل دورکيم ؛ استاد راهنما: غلامعباس توسعلي، دانشگاه تربيت مدرس، کارشناسي‌ارشد ، 1374 ، 154 ص
اين رساله به مقايسه آراء ماکس وبر و اميل دورکيم درباره تحول اجتماعي معطوف بوده و وجوه اختلاف و اشتراک را که از ضروريات پژوهشهاي تطبيقي است مورد توجه قرار مي‌دهد.
باقري تودشکي، مجيد ،جامعه شناسي اقتصادي ماکس وبر( با رجوع خاص به مارکس)، استاد راهنما: محمد توکلي کوثري ، 1368
نوري، هادي، نظريه دموکراسي ماکس وبر،استاد راهنمايي: احمد نقيب زاده، استاد مشاور: حسن چاووشيان،دانشگاه گيلان دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم اجتماعي، کارشناسي ارشد، 1382،211 ص
گيوريان، بوروکراسي در آئينه زمان،تحول اداري. ، شماره 33، آذر 1380، ص78 – 88
در اين مقاله ،ضمن ارائه شناختي اجمالي از بوروکراسي و سازمانهاي بوروکراتيک ، تعريف جامعي از بروکراسي بر اساس برسيهاي ماکس و بر ارائه مي شود .
رحمت الهي، حسين،مشروعيت حکومت از ديدگاه اسلام و ماکس وبر،انديشه هاي حقوقي، دوره1، شماره 5، زمستان 1382، ص 137 – 169
صافي ، احمد ، تئوري بوروکراسي و کاربرد آن در سازمان‌هاي آموزش و پرورش، فصلنامه تعليم و تربيت. دوره سوم، شماره3 و 4،1366، ص 7-17

5) آثاري که در چهاچوب نظري خود از انديشه هاي او استفاده کرده اند:

1-5)پايان نامه ها:

پ‍وري‍ان‍ي‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن،‏ ب‍ررس‍ي‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در اس‍لام‌ ب‍ا ت‍ک‍ي‍ه‌ ب‍رج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌ م‍اک‍س‌وب‍ر، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ي‌ ت‍ب‍ري‍زي،‌ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌ ت‍وس‍ل‍ي‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زي‌،1376- 77 13
راس‍ت‍ا، ح‍س‍ن‌ ،‏ب‍ررس‍ي‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ت‍ق‍اب‍ل‌ اق‍ت‍ص‍اد و اس‍لام‌ از ب‍ع‍ث‍ت‌ پ‍ي‍ام‍ب‍ر اک‍رم‌ (ص‌) ت‍ا س‍ق‍وط ب‍ن‍ي‌ ام‍ي‍ه‌ ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر ف‍رض‍ي‍ه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍س‍ي‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍اي‍ي‌،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د رس‍ول‌ گ‍ل‍ش‍ن‌ ف‍وم‍ن‍ي‌ ،‏دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زي‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ،‏1383 ،‏256 ص
‏ه‍دف‌ اين رساله‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍ق‍اب‍ل‌ اق‍ت‍ص‍اد و اس‍لام‌ ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر ف‍رض‍ي‍ه‌ م‍اک‍س‌ وب‍رمي باشد.
نبوي، سيد عبدالحسين، بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر در شيوع جرائم شهري اهواز، استاد راهنما:مصطفي ازکيا، دانشگاه؟، 1374
در چهارچوب تئوريک اين رساله از نظريات کساني چون ماکس وبر، دورکيم، توتبس، اسملر و پارسونز که هر کدام جامعه را از نظر بسياري از ويژگي ها به دو دوره تقسيم مي کنند و خصوصيات هر کدام را تقريبا در مقابل هم قرار مي دهند استفاده
شده است.
رض‍ائ‍ي‍ان‌، اي‍م‍ان‌،‏ب‍ررس‍ي‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ در م‍ي‍ان‌ ک‍ارگ‍ران‌ ن‍س‍اج‍ي‌ ق‍ائ‍م‍ش‍ه‍ر ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر ت‍ئ‍وري‍ه‍اي‌ ک‍ارل‌ م‍اک‍س‌ و م‍اک‍س‌ وب‍ر،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ل‍ي‍رض‍ا ه‍اش‍م‍ي،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: س‍ع‍ي‍د م‍ع‍ي‍دف‍ر ، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌،‏1378 - 1379 ،‏ 123 ص
در اي‍ن‌ پ‍روژه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ئ‍وري‍ه‍اي‌ م‍ارک‍س‌ و وب‍ر م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ در م‍ي‍ان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اري‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌است.
ف‍ره‍ادي‍ان‍ي‌، ک‍اظم‌ ،‏ن‍ق‍ش‌ ن‍ي‍روه‍اي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ در ج‍ن‍ب‍ش‌ م‍ل‍ي‌ ش‍دن‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ اي‍ران‌ "ب‍ا ت‍ک‍ي‍ه‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‍ي‌‌،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍د ث‍ق‍ف‍ي‌،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: رس‍ول‌ گ‍ل‍ش‍ن،‏دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ،‏ 79 1 ص
‏ت‍ئ‍وري‍ه‍اي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ ب‍ک‍ار رف‍ت‍ه‌ در اي‍ن‌ رساله ، ن‍ظري‍ه‌ ک‍ارک‍ردگ‍رائ‍ي‌ دورک‍ي‍م‌ و ن‍ظري‍ه‌ ت‍ف‍ه‍ي‍م‍ي‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر مي باشد.
متوليان، علي ،‏بررسي و تحليل زمينه‌ها و علل تطويل دوران گذار در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر مبناي الگوي جامعه‌شناختي ماکس‌وبر، استاد راهنما: محمد توحيدفام ، استاد مشاور: عباسعلي رهبر ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده علوم سياسي، کارشناسي‌ارشد،1386،200ص
م‍ي‍رزاده‌، رض‍ا، ‏ب‍ررس‍ي‌ ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ در م‍ورد اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ راه‌ آه‍ن‌ ش‍ه‍ري‌ ت‍ه‍ران‌ و ح‍وم‍ه‌ (م‍ت‍رو)، ‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ل‍ي‍رض‍ا ش‍اي‍ان‌ م‍ه‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دي‍ري‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، ‏1380، ‏[80] ص
اين رساله ب‍ا ت‍ک‍ي‍ه‌ ب‍ر م‍ف‍روض‍ات‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ت‍ئ‍وري‌ ب‍وروک‍راس‍ي‌ "م‍اک‍س‌ وب‍ر" م‍ي‍زان‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍ت‍رو ت‍ه‍ران‌ را از ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ آن‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار م‍ي‌ ده‍د.
م‍ع‍رف‌، م‍ح‍م‍ود ،‏ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ف‍راي‍ن‍د ج‍ام‍ع‍ه ‌پ‍ذي‍ري‌ در ت‍ئ‍وري‍ه‍اي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ب‍ات‍ک‍ي‍ه‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه ‌پ‍ذي‍ري‌ ان‍س‍ان‌،‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ج‍ي‍د ارائ‍ي‌ ن‍ژاد،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ام‍ي‍ر آش‍ف‍ت‍ه‌ ت‍ه‍ران‍ي‌،‏دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زي‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ي،‏1381 ،‏626 ص‌
‏اين رساله به م‍ق‍اي‍س‍ه‌ دي‍دگ‍اه‍ه‍اي‌ ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌، ام‍ي‍ل‌ دورک‍ي‍م‌ و م‍اک‍س‌ وب‍ر درب‍اره‌ ف‍راي‍ن‍د ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ذي‍ري‌ ان‍س‍ان‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌مي پردازد.
صدقي، ناصر، بررسي ساختار دولت سلجوقي بر اساس نظريه نظام پاتريمونيال ماکس وبر، استاد راهنما:منصور صفت گل،استاد مشاور: عباس منوچهري و محمدباقر وثوقي، دانشگاه تهران دانشکده ادبيات و علوم انساني،مقطع دکترا،1386 ،419 ص
‏اب‍وال‍ف‍ت‍ح‍ي‌، م‍ح‍م‍د،‏ن‍اس‍ازگ‍اري‌ م‍د رن‍ي‍زاس‍ي‍ون‌ و م‍ش‍روع‍ي‍ت‌ س‍ن‍ت‍ي‌ در دوره‌ پ‍ه‍ل‍وي‌ ،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍م‍ي‍د اح‍م‍دي‌،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ي‍ف‌ زاده‌ و ه‍ادي‌ س‍م‍ت‍ي‌،دانشگاه ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ي‍اس‍ي‌،1379، 308 ص
در ف‍ص‍ل‌ اول اين پايان نامه ‌ ب‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ و دي‍دگ‍اه‍ه‍اي‌ ت‍ئ‍وري‍ک‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍درن‍ي‍زاس‍ي‍ون‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ م‍ب‍ان‍ي‌ ن‍ظري‌ م‍ش‍روع‍ي‍ت‌ و ب‍وي‍ژه‌ م‍ش‍روع‍ي‍ت‌ س‍ن‍ت‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر پ‍رداخ‍ت‍ه‌ م‍ي‌ش‍ود ک‍ه‌ ن‍ق‍طه‌ ت‍م‍رک‍ز آن‌ طرح‌ وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ رژي‍م‌ه‍اي‌ ن‍ئ‍وپ‍ات‍ري‍م‍ون‍ي‍ال‌ اس‍ت‌.
فرجي‌ ‌ارمکي‌، ‌اکبر ، بررسي‌ مو‌انع‌ فر‌هنگي‌ کاربرد نظريه‌ ديو‌ان‌ سالار‌ي‌ ماکس‌ وبر در مديريت‌ ‌آموزشي‌ ‌اير‌ان‌ با بهره‌گير‌ي‌ ‌از نظر‌ات‌ مدير‌ان‌ ‌آموزشي‌ شهر تهر‌ان‌ در سال‌ تحصيلي‌ 77-76 ،‌استاد ر‌ا‌هنما: حميد رحيميان‌، د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ د‌انشکده‌ رو‌انشناسي‌ و ‌علوم‌ تربيتي،‌ 1377 ، 185 ص‌
اين پايان نامه به‌ بررسي‌ مو‌انع‌ فر‌هنگي‌ کاربرد نظريه‌ ديو‌ان‌ سالار‌ي‌ ماکس‌ وبر در مديريت‌ ‌آموزشي‌ ‌اير‌ان‌ با بهره‌گير‌ي‌ ‌از نظر‌ات‌ مدير‌ان‌ ‌آموزشي‌ شهر تهر‌ان‌ در سال‌ تحصيلي‌ 77-76 ‌پرداخته است.
سيدان، فريبا ،تحقيقي پيرامون موانع اجتماعي وفرهنگي رشد علوم تجربي درايران عصرقاجاريه ( با توجه به تئوريهاي ماکس وبروماکس شلر) ، راهنما: محمد توکل، دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعي ، کارشناسي ارشد ، 1374،139ص
اين رساله از نظريات ماکس وبر در مورد نظام هاي پاتريمونياليستي و هم چنين نظريه الگوي عقلاني وي بهره برده است.
هنرور، الهه،پويشي جامعه‌شناختي بر پديده جادو به همراه تحقيقي در شهر مشهد، استاد راهنما: باقر ساروخاني، دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد،1372،140 ص
لاشيئي، حسين، جامعه‌شناسي ديني، اميل دورکيم، ماکس وبر و کارل مارکس، دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد،1350،
332 ص
اين رساله به توضيح و تحليل و نقد نظريه هاي جامعه‌شناسي ديني ماکس وبرنيز مي پردازد.
دوران، بهزاد، بازسازي تئوري انقلاب در آثار امام خميني،استاد راهنما: حسين بشيريه، دانشگاه تربيت مدرس، کارشناسي ارشد،1375 ، 96 ص
اين رساله از نظريات ماکس وبر درباره تئوري هاي کلاسيک انقلاب هم استفاده کرده است.
صادقي، شهرزاد، مقايسه تئوري تغيير اجتماعي ماکس وبر و اميل دورکيم ،استاد راهنما: غلامعباس توسعلي، دانشگاه تربيت مدرس، کارشناسي‌ارشد،1374،154 ص
اين رساله به مقايسه آراء ماکس وبر و اميل دورکيم درباره تحول اجتماعي معطوف بوده و وجوه اختلاف و اشتراک را که از ضروريات پژوهشهاي تطبيقي است مورد توجه قرار مي‌دهد.
فاضلي دامغاني، عليرضا،بورکراسي ، دانشگاه ملي ايران دانشکده حقوق و علوم سياسي، کارشناسي ارشد،1353، 96ص
گيويان ، عبدالله، بررسي آنومي (علل ) و عوامل موثر بر آن در ميان دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعي، کارشناسي ارشد جامعه شناسي، 1372
در اين رساله محقق با استفاده از نظريه هاي ماکس وبر، دورکيم ، مرتن ، سيمن ، هگل ، مارکس ، لوي اشتروس به ارائه فرضيه ها و تنظيم پرسشنامه مبادرت کرده است.
بخت آور ، هما، تاثيرات منفي فقر در وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر سال هاي اول دبيرستان، دانشگاه اصفهان دانشکده ادبيات، بي تا
محقق با استفاده از نظريه هاي ماکس وبر و ديگر نظريه پردازان به ارائه فرضيه ها و تنظيم پرسشنامه مبادرت کرده است.
گودرزي ، محسن، بررسي پيوند رابطه اجتماعي و ميزان رضامندي در شهر تهران،دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعي، کارشناسي ارشد جامعه شناسي ، 1374
در اين رساله محقق با استفاده از نظريه هاي ماکس وبر و ديگر نظريه پردازان به ارائه فرضيه ها و تنظيم پرسشنامه مبادرت کرده است.
نايبي، هوشنگ، سنجش ميزان احساس خوشبختي سرپرستاران خانوارهاي تهراني، دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعي، کارشناسي ارشد جامعه شناسي،1374
در اين رساله محقق در ارائه فرضيه ها و تنظيم پرسشنامه از نظريات ماکس وبر نيز استفاده کرده است.
قنبري ، محمد، بررسي ميزان از خود بيگانگي دانش آموزان و عوامل موثر بر آن ( تحقيقي در دبيرستان هاي پسرانه مناطق 8و9 تهران )، دانشگاه علامه طباطبائي دانشکده علوم اجتماعي، کارشناسي ارشد جامعه شناسي ، 1376
در اين رساله محقق در ارائه فرضيه ها و تنظيم پرسشنامه از نظريات ماکس وبر نيز استفاده کرده است.
انوري ، حميدرضا، پژوهشي راجع به تقدير گرايي و عوامل تاريخي اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي موثر بر آن، دانشگاه علامه طباطبائي دانشکده علوم اجتماعي، کارشناسي ارشد جامعه شناسي،1373
محقق در اين رساله از نظريات ماکس وبر نيز برايشکل بندي تئوري تحقيق استفاده کرده است.

2-5)مقالات:

امامي،سيد حسين ، ‏دين چه وظيفه‌اي دارد؟ : دين از ديدگاه جامعه‌شناسي ، ‏همشهري ، 25 بهمن 1385،ص11
اين مقاله ديدگاه هاي ماکس وبر را نيز پيرامون جامعه شناسي دين مورد بحث قرار مي دهد.
‏‏ب‍ل‍ق‍ي‍س‍ي‌، پ‍روي‍ز،‏ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍وروک‍راس‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌،‏ت‍ع‍اون‌، ش‌ 59، م‍رداد 1375، ص‌ 46 ـ 51 ، 82
‏در اين مقاله از ديدگاه هاي ماکس وبر در مورد ب‍وروک‍راس‍ي‌ و نظام سياسي هم استفاده شده است.
پ‍ارس‍ان‍ي‍ا، ح‍م‍ي‍د،‏ره‍ب‍ري‌ ک‍اري‍زم‍ات‍ي‍ک‌ ـ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ان‍ق‍لاب‌ اي‍ران‌ ب‍ا ال‍گ‍وي‌ ن‍ظري‌ وب‍ر،‏م‍ع‍ارف‌، ش‌ 19، م‍ه‍ر 1383، ص‌ 17 – 19
پ‍ورح‍س‍ن‌، ن‌ ،‏ج‍اي‍گ‍اه‌ ب‍وروک‍راس‍ي‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ي‍اس‍ي‌،‏س‍لام‌، 23 خ‍رداد 1375،ص‌ 6، 27 خ‍رداد 1375، ص‌ 6،30 خ‍رداد 1375، ص‌ 5
‏اين مقاله از نظريات ماکس وبر نيز در مورد ب‍وروک‍راس‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ي‍اس‍ي‌ استفاده کرده است.
پ‍ي‍ام‌، م‍س‍ع‍ود ،‏ت‍ام‍ل‍ي‌ در ب‍وروک‍راس‍ي‌ ،‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌، 14 دي‌ 1327، ص‌ 6،15 دي‌ 1372،ص‌ 6اين مقاله از نظريات ماکس وبردر مورد ب‍وروک‍راس‍ي‌ هم استفاده کرده است.
حميديه، بهزاد ،‏ تحولات فرهنگي در عرصه دين ،‏رسالت 13 آذر 1384،ص 2مولف در اين مقاله نظريات ماکس وبررا درباره دين مورد بحث قرار مي دهد.
دي‍وي‍س‌، وي‍ن‍س‍ت‍ون،ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌،ترجمه ه‍م‍اي‍ون‌ ه‍م‍ت‍ي‌،‏ک‍ي‍ه‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌، ش‌ 39 ، ب‍ه‍م‍ن‌ 1376،ص‌ 44 – 49مولف در اين مقاله نظريات ماکس وبر را نيز پيرامون جامعه شناسي دين مورد بررسي قرار مي دهد.
راب‍رت‍س‌، ک‍ي‍ت‌ ، ‏پ‍ي‍داي‍ش‌ و ب‍ق‍اي‌ ن‍ه‍ض‍ت‍ه‍اي‌ دي‍ن‍ي‌: ک‍اري‍زم‍ا و روزم‍ره‌ ش‍دن‌ آن‌،ترجمه ه‍ادي ج‍ل‍ي‍ل‍ي‌،‏ک‍ي‍ان‌، ش‌ 46 ،ف‍روردي‍ن‌ و اردي‍ب‍ه‍ش‍ت‌ 1378، ص‌ 38 - 45در اين مقاله از نظريات ماکس وبر پيرامون ک‍اري‍زم‍ا استفاده شده است.
راف‍ائ‍ل‌، دي‌.دي‌ ،‏ح‍اک‍م‍ي‍ت‌، ق‍درت‌ و اق‍ت‍دار،ترجمه م‍ال‍ک ح‍س‍ي‍ن‍ي‌،‏ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ش‌ 32، 33 ، 1378، ص‌ 112 - 127اين مقاله از نظريات ماکس وبر پيرامون اقتدار بهره برده است.
رف‍ي‍ق‍ي‌، ن‍ادر،‏ي‍ک‌ چ‍ه‍ره‌ ب‍وروک‍راس‍ي‌،‏ان‍ت‍خ‍اب‌ ، 10 ش‍ه‍ري‍ور 1380، ص‌ 6در اين مقاله نظريات ماکس وبر نيز پيرامون ب‍وروک‍راس‍ي‌ مورد بررسي قرار گرفته است.
رف‍ي‍ق‍ي‌، ن‍ادر،‏ب‍وروک‍راس‍ي‌ و رواب‍ط ان‍س‍ان‍ي‌،‏ان‍ت‍خ‍اب‌ ،11 ش‍ه‍ري‍ور 1380، ص‌ 6 در اين مقاله نظريات ماکس وبر نيز پيرامون ب‍وروک‍راس‍ي‌ مورد بررسي قرار گرفته است.
زال‍ي‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،‏ن‍ق‍دي‌ ب‍ر ان‍دي‍ش‍ه‌ م‍رگ‌ ب‍وروک‍راس‍ي‌،‏ت‍ح‍ول‌ اداري‌، ش‌ 10، 11،ب‍ه‍ار، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1374، ص‌ 58 ـ 68
‏اين مقاله از نظريات ماکس وبر نيز درباره ب‍وروک‍راس‍ي استفاده کرده است.
ستوده‌چوبري، علي ،‏فراتر از عقلانيت مدرن - عقلانيت رفتاري در شيوه‌هاي زندگي ايرانيان به استناد به آموزه‌هاي ماکس وبر،‏همشهري ، 10 ارديبهشت 1385،ص 11
س‍اح‍ل‍ي‌، م‍ه‍ري،‏ب‍وروک‍راس‍ي‌ و ن‍ظام‌ ق‍ان‍ون‍م‍ن‍د ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ي‌،اخ‍ب‍ار اق‍ت‍ص‍اد ،11 آذر 1378، ص‌ 10 اين مقاله از نظريات ماکس وبر درباره ب‍وروک‍راس‍ي استفاده کرده است.
ش‍ج‍اع‍ي‌زن‍د، ع‍ل‍ي‌رض‍ا ،‏ت‍ع‍ري‍ف‌ دي‍ن‌ و م‍ع‍ض‍ل‌ ت‍ع‍دد،‏ ن‍ق‍د و ن‍ظر، ش‌ 19، 20 ،ت‍اب‍س‍ت‍ان‌، پ‍اي‍ي‍ز 1378، ص‌ 234 - 297مولف در اين مقاله از نظريات ماکس وبر در مورد ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن بهره برده است.
شجاعيان، علي‌رضا،‏روز مرگي آفت بوروکراسي،‏اعتماد ، 24 تير 1385، ص 8اين مقاله از نظريات ماکس وبر درباره ب‍وروک‍راس‍ي استفاده کرده است.
ع‍ل‍ي‌، ب‍خ‍ت‍ي‍ار، ش‍ي‍خ‍ي‌، ادري‍س‌،‏س‍ه‌ روي‍ک‍رد ب‍ه‌ م‍درن‍ي‍ت‍ه‌ ،‏ح‍ي‍ات‌ ن‍و،5 آب‍ان‌ 1379، ص‌ 8اين مقاله نظريات ماکس وبر را نيز در مورد مدرنيته مورد بررسي قرار داده است.
ع‍ب‍اس‍ي‌، ول‍ي‌ال‍ل‍ه‌ ،‏ب‍ررس‍ي‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ه‍اي‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ دي‍ن‌،‏م‍ع‍رف‍ت‌، ش‌ 72،آذر 1382، ص‌ 48 - 62
‏در اين مقاله انديشه هاي ماکس وبر به عنوان يکي از بزرگان جامعه شناسي دين مورد بررسي قرار گرفته است.
ع‍ب‍اس‍ي‌، اب‍راه‍ي‍م،‏ق‍درت‌ در ج‍وام‍ع‌ س‍ن‍ت‍ي،‏اب‍رار،19 آب‍ان‌ 1381، ص‌ 7
‏مولف در اين مقاله ديدگاه هاي ماکس وبر را پيرامون ج‍ام‍ع‍ه‌ س‍ن‍ت‍ي‌،اق‍ت‍دار س‍ن‍ت‍ي‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ پ‍درش‍اه‍ي مورد بررسي قرار داده است.
ص‍ادق‌ال‍وع‍د، رس‍ول‌ ،‏روي‍ک‍رد وب‍ري‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍ور ن‍ظام‍ي‍ان‌ در س‍ي‍اس‍ت،‏ش‍رق‌،9 خ‍رداد 1384،ص‌18
ع‍ل‍ي‍ن‍ي‌، م‍ح‍س‍ن،‏ب‍ررس‍ي‌ ن‍ظري‍ه‌ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ درب‍اره‌ ان‍ق‍لاب‌،‏ف‍ت‍ح‌ ،20 ف‍روردي‍ن‌ 1379، ص‌ 8 اين مقاله از نظريات ماکس وبر نيز پيرامون انقلاب بهره برده است.
ف‍راه‍ان‍ي‌، ح‍س‍ن،‏ن‍اب‍راب‍ري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌،‏م‍ع‍رف‍ت‌، ش‌ 45 ،ش‍ه‍ري‍ور 1380، ص‌ 95 - 104اين مقاله از نظريات ماکس وبر نيز در مورد ن‍اب‍راب‍ري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ بهره برده است.
ق‍ل‍ي‌پ‍ور، ع‍ل‍ي‌،‏ع‍ام‍ل‌ ف‍ردي‌ و ک‍ن‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌،‏ ش‍رق‌،2 دي‌ 1384، ص‌ 6مولف در اين مقاله به بررسي کنش اجتماعي با توجه به ک‍ت‍اب‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر مي پردازد.
ق‍ائ‍دم‍ح‍م‍دي‌، ج‍واد،‏ک‍ن‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌،‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،22 آب‍ان‌ 1380، ص‌ 6اين مقاله به بررسي ت‍ع‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي و کنش اجتماعي از ديدگاه ماکس وبر مي پردازد.
گ‍ي‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ي‌ ،‏دول‍ت‌ م‍درن،‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ج‍ي‍ران‍ي‌،‏ه‍م‍ش‍ه‍ري‌،5 اس‍ف‍ن‍د 1375، ص‌ 6،6 اس‍ف‍ن‍د 1375، ص‌ 6در اين مقاله در مورد انديشه سياسي ماکس وبر نيز بحث شده است.
م‍ص‍ب‍اح‌ي‍زدي‌، ع‍ل‍ي‌ ،دي‍ن‌، ع‍ق‍لان‍ي‍ت‌ و ت‍ح‍ول‌ م‍ع‍رف‍ت‌،‏ک‍ي‍ه‍ان‌،6 م‍رداد 1383، ص‌ 12 ،13 م‍رداد 1383، ص‌ 12اين مقاله از نظريات ماکس وبر نيز در مورد جامعه شناسي دين بهره برده است.
ن‍ج‍ف‌ب‍ي‍گ‍ي‌، رض‍ا، ‏ب‍وروک‍راس‍ي‌ م‍اش‍ي‍ن‍ي‌ و ح‍رف‍ه‌ي‍ي‌، ‏اع‍ت‍م‍اد،14 م‍ه‍ر 1382، ص‌ 11اين مقاله از نظريات ماکس وبر در مورد بوروکراسي بهره برده است.
ن‍ج‍ف‌ب‍ي‍گ‍ي‌، رض‍ا، ‏ب‍وروک‍راس‍ي‌، ‏اع‍ت‍م‍اد،31 ش‍ه‍ري‍ور 1382، ص‌ 11 اين مقاله از نظريات ماکس وبر در مورد بوروکراسي بهره برده است.
ن‍وغ‍ان‍ي‌، م‍ح‍س‍ن، ‏آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ و ب‍ازت‍ول‍ي‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌، ‏رش‍د آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، ش‌ 22،1382، ص‌ 12 ـ 21
‏اين مقاله نظريات ماکس وبر را نيز پيرامون جامعه شناسي آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ مورد بحث قرار مي دهد.
ن‍ورب‍خ‍ش‌، م‍س‍ع‍ود، ‏س‍ي‍ري‌ در ع‍م‍ده‌ت‍ري‍ن‌ ت‍ئ‍وري‌ه‍اي‌ ان‍ق‍لاب‌، ‏رس‍ال‍ت‌،20 ب‍ه‍م‍ن‌ 1382، ص‌ 7مولف در اين مقاله ديدگاه هاي ماکس وبر را نيز پيرامون ان‍ق‍لاب‌ مورد بررسي قرار مي دهد.
محمدخاضري، علي ،ارزيابي نظريه کاريزما در تطبيق با واقعيت انقلاب اسلامي ايران، برنامه و خلاصه مقالات دومين کنگره بين‌المللي امام خميني و احياء تفکر ديني، تهران ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،13-11 خرداد 1377،110 صفحه ، ص 26
گدازگر، حسين،تحليلي وبري : پاتريمونياليسم، ديوانسالاري عقلاني نوين و نقش آنها در جهت‌گيري فرهنگي نهادهاي عمومي کشور، همايش نقش و جايگاه دولت در توسعه فرهنگي29-28 ارديبهشت 1378، تهران، جهاددانشگاهي، 112 صفحه ، ص 93
نيمروزي، رسول ،بررسي نقش اساسي تحزب در توسعه فراگير و پايدار ،نخستين گردهمايي دين، فرهنگ و توسعه، اسفند 1377، يزد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد، 88 صفحه، ص 84
کواکبيان، مصطفي ،جمهوريت - مشروعيت - مقبوليت ، همايش جمهوريت و انقلاب اسلامي، تهران، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي،-2 خرداد 1377 ،131 صفحه ، ص 23
کاظمي، علي‌اصغر،مباني نظري و اخلاقي جمهوريت ،همايش جمهوريت و انقلاب اسلامي، تهران، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي،3-2 خرداد 1377، 131 صفحه ، ص 20
عباديان، محمود، سير تکوين مفهوم جمهوري در انديشه‌هاي اروپايي،همايش جمهوريت و انقلاب اسلامي، تهران، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي،3-2 خرداد 1377، 131 صفحه ، ص 10
زارع، بيژن، نظريه‌هاي نوسازي ،مجموعه مقاله‌هاي سمينار جامعه‌شناسي و توسعه، جلد اول،. تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم‌انساني دانشگاهها (سمت )، 21-19 آذر 1370 ، 461 صفحه، ص 414-372
محبعلي، داود ،بوروکراسي کاذب ، بوروکراسي تنبيهي در نظام اداري ايران،مجموعه مقالات همايش نظام اداري و توسعه، ، تهران، سازمان امور اداري و استخدامي کشور، مرکز آموزش مديريت دولتي، 18-17 مرداد 1378، ص 1-11
گ‍ي‍وري‍ان‌، ح‍س‍ن‌ ،‏ب‍وروک‍راس‍ي‌ در آي‍ن‍ه‌ زم‍ان‌،‏ت‍ح‍ول‌ اداري‌، ش‌ 33 ،آذر 1380، ص‌ 78 - 88
اين مقاله از نظريات ماکس وبر در مورد بوروکراسي بهره برده است.
منابع:
آرون، ريمون1381 مراحل اساسي سير انديشه جامعه‌شناسي، ترجمه باقر پرهام، چپ پنجم، انتشارات علمي و فرهنگي.
بنتون، تد ، و يان کرايب 1384 فلسفه علوم اجتماعي، ترجمه شهناز مسمي‌پرست و محمود متحد، نشر آگه.
بنديکس، راينهارد 1382 سيماي فکري ماکس‌وبر، ترجمه محمود رامبد، انتشارات هرمس.
راد، منوچهر2537 دورن فهمي، چاپ کاويان.
فروند، ژولين 1362 جامعه‌شناسي ماکس وبر، ترجمه عبدالحسين نيک‌گهر، نشر نيکان.
فکوهي، ناصر1381 تاريخ و نظريه‌هاي انسان‌شناسي، نشر ني.
کوزر،لوييس 1380 زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، چاپ نهم انتشارات علمي.
گيدنز، آنتوني، 1378 سياست، جامعه‌شناسي و نظريه اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني.
Annis, sheldon. 1987. God and Production in Guatemalan Town. Austin: University of Texas Press.
Geertz, Clifford. 1957. Ritual and Social Change: A Javanese Example. American Anthropologist 59:32-54. Reprinted in Clifford Geertz, The Interpretation of Culturs(New York: Basic Books, 1973).
Geertz, Clifford. 1963. Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns. Chicago: University of Chicago Press.
Gudeman, Stephan, and Alberto Rivera. 1990. Conversation in Colombia: The Domestic Economy in Work and Text. Cambridge: Cambridge University Press.
Harrison, Lawrence E., and Samuel P. Huntington. 2000. Culture Matters: Haw Values Shape Human Progress. New York: Basic books.
Kasler, Dirk. 1988. Max Weber: An Introduction to His Life and Work. Cambridge, UK: Polity press.
Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. Cambridge: Harvard University Press.
Leach, Edmund. 1957. The Epistemological Background of Malinowski's Empiricisem. In Raymond Firth, ed, Man and Culture: An Evaluation of Work Of Bronislaw Malinowski (London: Routledge and Kegan Paul), 119-138.
McCloskey, Donald. 1994. Bourgeois Virtue. American Scholar 63(2):177-192.
Nisbet, Robert. 1966. The Sociological Tradition. New York: Basic Books.
Parsons, Talcott. 1963. Introduction to Max weber, The sociology of Religion. Boston: Beacon Press.
Robben, Antonius. 1989. Sons of the Sea Goddes: Economic Practice and Discursive Conflict in Brazil. New York: Columbia University press.
Sahlins, Marshall. 1976. Culture and Practical Reason. Chicago: University Of Chicago press.
Scott, James. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, CT: Yale University Press.
Ames MM. 1964. Buddhist reformation in Cey-
lon. World Buddhism 12:912; 13:7–10
Asad T. 1983. Anthropological conceptions of
religion: reflections on Geertz. Man J. R. An-
thropol. Inst. 18(2):237–59
Asad T. 1993. Genealogies of Religion: Disci-
pline and the Reasons of Power in Christian-
ityandIslam.Baltimore,MD:JohnsHopkins
Univ. Press
Asad T. 1997. On torture, or cruel, inhuman,
and degrading treatment. See Kleinman et al.
1997, pp. 285–308
Atkinson J. 1987. Religions in dialogue: the
construction of a minority religion. Am. Eth-
nol. 10(4):684–96
Beidelman TO. 1971. Nuer priests and pro-
phets: charisma, authority and power among
the Nuer. In The Translation of Culture: Es-
says to E. E. Evans-Pritchard, ed. TO Bei-
delman, pp. 375–416. London: Tavistock
Bellah RN. 1957. Tokugawa Religion: The Val-
ues of Pre-Industrial Japan. Boston: Beacon
Bellah RN. 1964. Religious evolution. Am. Soc.
Rev. 29:358–74
Bellah RN, ed. 1965. Religion and Progress in
Modern Asia. New York: Free Press
Bendix R. 1960. Max Weber: An Intellectual
Portrait. Garden City, NY: Doubleday
Boas F. 1916. The Mind of Primitive Man. New
York: Macmillan
Bourdieu P. 1977. Outline of a Theory of Prac-
tice, transl. R Nice. Cambridge: Cambridge
Univ. Press
Bourdieu P. 1987. Legitimation and structured
interests in Weber’s sociology of religion.
See Lash & Whimster 1987, pp. 119–36
Bourdieu P. 1990. The Logic of Practice, transl.
R Nice. Stanford, CA: Stanford Univ. Press
Bourdieu P. 1993. Concluding remarks: for
a sociogenetic understanding of intellectual
works. In Bourdieu: Critical Perspectives,
ed. C Calhoun, E LiPuma, M Postone, pp.
263–75. Chicago: Univ. Chicago Press
Buss AE, ed. 1985a. Max Weber in Asian Stud-
ies. Leiden, The Netherlands: Brill
Buss AE. 1985b. Max Weber’s contributions to
questions of development in modern India.
See Buss 1985a, pp. 8–27
Carter LF. 1990. Charisma and Control in Raj-
neeshpuram: The Role of Shared Values in
the Creation of a Community. Cambridge:
Cambridge Univ. Press
Clammer J. 1985a. Weber and Islam in South-
east Asia. See Buss 1985a, pp. 102–14
Clammer J. 1985b. Anthropology and Political
Economy: Theoretical and Asian Perspec-
tives. London: Macmillan
Clammer J. 1996. Values and Development in
Southeast Asia. Selangor Darul Eshan, Mal-
aysia: Pelanduk
Clammer J. 1997. Contemporary Urban Japan:
A Sociology of Consumption. Oxford/Mal-
den, MA: Blackwell
Comaroff J. 1985. Body of Power, Spirit of Re-
sistance: The Culture and History of a South
African People. Chicago: Univ. Chicago
Press
Davis W. 1980. Dojo: Magic and Exorcism in
Modern Japan. Stanford, CA: Stanford Univ.
Press
Davis W. 1989. Buddhism and the moderniza-
tion of Japan. Hist. Relig. 28(4):304–39
DumontL.1967.HomoHierarchicus,Essaisur
le Syst`eme des Castes. Paris: Gallimard
Dumont L. 1970. Homo Hierarchicus: The
Caste System and Its Implications, transl.
M Sainsbury. Chicago: Univ. Chicago
Press
Eickelman D. 1976. Moroccan Islam: Tradition
and Society in a Pilgrimage Center. Austin:
Univ. Texas Press
Eickelman D. 1985. Knowledge and Power in
Morocco: The Education of a Twentieth-
Century Notable. Princeton, NJ: Princeton
Univ. Press
Eickelman D, Piscatori J. 1996. Muslim Poli-
tics. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press
Eisenstadt SN. 1985. The worldly transcenden-
talism and the structuring of the world: We-
ber’s ‘Religion of China’ and the format of
Chinese history and civilization. See Buss
1985a, pp. 46–64
Eldridge JET. 1980. Introductory essay: Max
Weber—some comments, problems, and
continuities. In The Interpretation of Social
Reality, ed. JET Eldridge, pp. 9–70. New
York: Schocken
Elvin M. 1984. Why China failed to create an
endogenous industrial capitalism: a critique
of Max Weber’s explanation. Theory Soc.
13:379–92
Eriksen TH, Nielsen FS. 2001. A History of An-
thropology. London/Sterling, VA: Pluto
Evans-Pritchard EE. 1962. Essays in Social An-
thropology and Other Essays. Glencoe, IL:
Free Press
Evans-Pritchard EE. 1965. Theories of Primi-
tive Religion. Oxford: Clarendon
FischerMMJ.1977.InterpretiveAnthropology.
Rev. Anthropol. 4(4):391–404
Fischer MMJ. 1980. Iran: From Religious Dis-
putetoRevolution.Cambridge,MA:Harvard
Univ. Press
Fischer MMJ. 1997. Interpretive anthropology.
In The Dictionary of Anthropology, ed. T
Barfield, pp. 263–65. Oxford: Blackwell
Geertz C. 1956. Religious belief and economic
behavior in a central Javanese town: some
preliminary considerations. Econ. Dev. Cult.
Change 4:134–58
Geertz C. 1960. The Religion of Java. Glencoe,
IL: Free Press
Geertz C. 1962. Social change and economic
modernization in two Indonesian towns: a
case in point. In On the Theory of Social
Change, ed. E Hagen, pp. 385–410. Home-
wood, IL: Dorsey
Geertz C. 1963. Modernization in a Moslem
society: the Indonesian case. Quest 39:9–17
Geertz C. 1964. ‘Internal conversion’ in con-
temporary Bali. In Malayan and Indonesian
Studies Presented to Sir Richard Winstedt,
ed. J Bastin, R Roolvink, pp. 282–302. Ox-
ford: Oxford Univ. Press
Geertz C. 1965a. The Social History of an In-
donesian Town. Cambridge, MA: MIT Press
Geertz C. 1965b. Modernization in a Mus-
lim society: the Indonesian case. See Bellah
1965, pp. 93–108
Geertz C. 1966. Religion as a cultural system.
In Anthropological Approaches to the Study
of Religion, ed. Michael Banton, pp. 1–46.
London: Tavistock
Geertz C. 1968. Islam Observed: Religious De-
velopment in Morocco and Indonesia. New
Haven, CT: Yale Univ. Press
Geertz C. 1973. The Interpretation of Cultures:
Selected Essays. New York: Basic Books
Geertz C. 1984. Culture and social change: the
Indonesian case. Man 19:511–32
Geertz C, Geertz H, Rosen L. 1979. Meaning
and Order in Moroccan Society: Three Es-
says in Cultural Analysis. Cambridge: Cam-
bridge Univ. Press
Gellner DN. 1990. Introduction: What is the an-
thropologyofBuddhismabout?J.Anthropol.
Soc. Oxford, spec. issue 21(2):95–112
Gellner DN. 2001. The Anthropology of Bud-
dhism and Hinduism. Oxford/New York: Ox-
ford Univ. Press
Gluckman M. 1954. Rituals of Rebellion in
Southeast Africa. Manchester, UK: Manch-
ester Univ. Press
Golzio K-H. 1985. Max Weber on Japan: the
role of the government and the Buddhist
sects. See Buss 1985a, pp. 90–101
Gombrich R, Obeyesekere G. 1989. Buddh-
ism Transformed: Religious Change in Sri
Lanka. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press
Gordon C. 1987. The soul of the citizen: Max
Weber and Michel Foucault on rationality
andgovernment.SeeLash&Whimster1987,
pp. 293–316
HamiltonG.1985.WhynocapitalisminChina?
Negative questions in historical, comparative
research. See Buss 1985a, pp. 65–89
Harris M. 1968. The Rise of Anthropological
Theory. New York: Crowell
Hefner RW. 1991. The Political Economy of
Mountain Java: An Interpretive History.
Berkeley/Los Angeles: Univ. Calif. Press
Hefner RW. 1993. World building and the ra-
tionality of conversion. In Christian Con-
version in Cultural Context, ed. R Hefner,
pp. 3–44. Berkeley/Los Angeles: Univ. Calif.
Press
Hefner RW, ed. 1998. Market Cultures: Society
and Morality in the New Asian Capitalisms.
Boulder, CO: Westview
HefnerRW.2000.CivilIslam:MuslimsandDe-
mocratization in Indonesia. Princeton, NJ:
Princeton Univ. Press
Horton R. 1975a. On the rationality of conver-
sion. I. Africa 45.3:219–35
Horton R. 1975b. On the rationality of conver-
sion. II. Africa 45.4:73–99
Kantowsky D, ed. 1996. Recent Research on
Max Weber’s Studies of Hinduism. Munich:
Weltforum
Keyes CF. 1978. Structure and history in the
study of the relationship between Therav¯ada
Buddhism and political order. Numen Int.
Rev. Hist. Relig. 25.2:156–70
Keyes CF. 1981a. Charisma: from social life
to sacred biography. See Williams 1981, pp.
1–22
Keyes CF. 1981b. Death of two Buddhist saints
in Thailand. See Williams 1981, pp. 149–80
Keyes CF. 1983a. The study of popular ideas
of karma. In Karma: An Anthropological In-
quiry, ed. CF Keyes, EV Daniel, pp. 1–24.
Berkeley: Univ. Calif. Press
Keyes CF. 1983b. Economic action and Bud-
dhist morality in a Thai village. J. Asian Stud.
42.3:851–68
Keyes CF. 1984. Mother or mistress but never a
monk: culture of gender and rural women in
Buddhist Thailand. Am. Ethnol. 11(2):223–
41
Keyes CF. 1986. Ambiguous gender: male ini-
tiation in a Buddhist society. In Religion and
Gender: Essays on the Complexity of Sym-
bols, ed. C Bynum, S Harrell, P Richman,
pp. 66–96. Boston: Beacon
Keyes CF. 1987. Therav¯ada Buddhism and its
worldly transformations in Thailand: reflec-
tions on the work of S.J. Tambiah. Contrib.
Indian Sociol. 21(1):123–46
Keyes CF. 1990. Buddhist practical morality in
achangingagrarianworld:acasefromnorth-
eastern Thailand in Attitudes Toward Wealth
and Poverty in Theravada Buddhism, ed. DK
Swearer,RSizemore,pp.170–89.Columbia:
Univ. South Carolina Press
Keyes CF. 1991. The proposed world of the
school: Thai villagers entry into a bureaucra-
tic state system. In Reshaping Local Worlds:
Rural Education and Cultural Change in
Southeast Asia, ed. CF Keyes, pp. 87–138.
New Haven, CT: Yale Univ. SE Asian Stud.
Keyes CF. 1993. Buddhist economics and Bud-
dhist fundamentalism in Burma and Thai-
land. In Remaking the World: Fundamental-
ist Impact, ed. M Marty, S Appleby, pp. 367–
409. Chicago: Univ. Chicago Press
Keyes CF, Kendall L, Hardacre H, eds. 1994.
Asian Visions of Authority: Religion and the
Modern States of East and Southeast Asia.
Honolulu: Univ. Hawaii Press
Kirsch AT. 1973. Modernizing implications of
19
th
centuryreformsintheThaiSangha.Con-
trib. Asian Stud. 8:8–23
Kirsch AT. 1975. Economy, polity, and religion
in Thailand. In Change and Persistence in
Thai Society: Homage to Lauriston Sharp,
ed. GW Skinner, AT Kirsch, pp. 172–96.
Ithaca, NY: Cornell Univ. Press
Kirsch AT. 1982. Buddhism, sex-roles and the
Thai economy. In Women of Southeast Asia,
ed. P van Esterik, pp. 16–41. DeKalb: North-
ern Ill. Univ., Cent. Southeast Asian Stud.,
Monogr. Ser. on Southeast Asia, Occas. Pap.
9
KirschAT.1985.Textandcontext:Buddhistsex
roles/culture of gender revisited. Am. Ethnol.
12(2):302–20
Kleinman A, Das V, Lock M, eds. 1997. So-
cial Suffering. Berkeley/Los Angeles: Univ.
Calif. Press
Kracke W. 1978. Force and Persuasion: Lead-
ership in an Amazonian Society. Chicago:
Univ. Chicago Press
Kuper A. 1973. Anthropologists and Anthro-
pology: The British School 1922–1972. New
York: Pica Press
Lash S, Whimster S, eds. 1987. Max Weber,
Rationality, and Modernity. London: Allen
& Unwin
Leach ER. 1959. Hydraulic society in Ceylon.
Past Present 15:2–25
Leach ER. 1961. Pul Eliya: A Village in Ceylon.
Cambridge: Cambridge Univ. Press
Levi-Strauss C. 1966. The Savage Mind. Chi-
cago: Univ. Chicago Press
Levy-Bruhl L. 1912. Les Fonctions Mentales
dans les Societes Inferieures. Paris: Alcan
Levy-Bruhl L. 1922. La Mentalite Primitive.
Paris: Libr. Felix Alcan
Levy-Bruhl L. 1926. How Natives Think.
Transl. LA Clare. London: Allen & Unwin
Levy-Bruhl L. 1966. Primitive Mentality.
Transl. LA Clare. Boston: Beacon
Lewis IM. 1986. Religion in Context: Cults
andCharisma.Cambridge:CambridgeUniv.
Press
Lindholm C. 1997. Charisma. In The Blackwell
Dictionary of Anthropology, ed. TJ Barfield,
pp. 53–54. Oxford: Blackwell
Madan TN. 1983. Culture and Development.
Delhi: Oxford Univ. Press
Madan TN. 1994. Pathways: Approaches to the
StudyofSocietyinIndia.Delhi:OxfordUniv.
Press
Madan TN. 1997. Modern Myths, Locked
Minds: Secularism and Fundamentalism in
India. Delhi: Oxford Univ. Press
Nash M. 1965. The Golden Road to Modernity:
Village Life in Contemporary Burma. New
York: Wiley & Sons
Nash M, ed. 1966. Anthropological Studies in
Theravada Buddhism. New Haven, CT: Yale
Univ. SE Asia Stud., Cult. Rep. Ser. No. 13
Obeyesekere G. 1968. Theodicy, sin and sal-
vation in a sociology of Buddhism. In Dia-
lectic in Practical Religion, ed. ER Leach,
pp. 7–40. Cambridge: Cambridge Univ.
Press, Cambridge Pap. Soc. Anthropol., No.
5
Obeyesekere G. 1972. Religious symbolism
and political change in Ceylon. In The Two
Wheels of Dhamma, ed. BL Smith, pp. 58–
78. Chambersburg, PA: Am. Acad. Relig.
Obeyesekere G. 1995. On Buddhist identity in
Sri Lanka. In Ethnic Identity: Creation, Con-
flict, and Accommodation, ed. G De Vos, L
Romanucci-Ross,pp.222–47.WalnutCreek,
CA: Alta Mira. 3rd ed.
Parsons T. 1966. Societies: Evolutionary and Comparative
Perspectives.
Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall
Parsons T. 1968 [1937]. The Structure of Social
Action. New York: Free Press
Peacock JL. 1968. Rites of Modernization.
Chicago: Univ. Chicago Press
PeacockJL.1978.MuslimsPuritans:Reformist
Psychology in Southeast Asia Islam. Berke-
ley/Los Angeles: Univ. Calif. Press
Peacock JL, Kirsch AT. 1980. The Human Di-
rection: An Evolutionary Approach to So-
cial and Cultural Anthropology. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 3rd ed.
Rabinow P. 1975. Symbolic Domination: Cul-
tural Form and Historical Change in Mo-
rocco. Chicago: Univ. Chicago Press
Rabinow P. 1977. Reflections on Fieldwork in
Morocco. Berkeley: Univ. Calif. Press
Radin P. 1927. Primitive Man as Philosopher.
New York/London: Appleton
Radin P. 1953. The World of Primitive Man.
New York: Schuman
Ricoeur P. 1971. The model of the text: mean-
ingful action considered as a text. Soc. Res.
38:529–62
Ricoeur P. 1976. Interpretation Theory: Dis-
course and the Surplus of Meaning. Fort
Worth: Texas Christ. Univ. Press
Ricoeur P. 1981. Hermeneutics and the Human
Sciences. Transl./ed. JB Thompson. Cam-
bridge: Cambridge Univ. Press
Roff WR, ed. 1987. Islam and the Political
Economy of Meaning: Comparative Stud-
ies of Muslim Discourse. London: Croom
Helm
Rosen L. 1989. The Anthropology of Jus-
tice: Law As Culture in Islamic Soci-
ety. Cambridge/New York: Cambridge Univ.
Press
Roth G. 1987. Rationalization in Max Weber’s
developmentalhistory.SeeLash&Whimster
1987, pp. 75–91
Roth G, Schluchter W. 1979. Max Weber’s Vi-
sion of History: Ethics and Methods. Berke-
ley/Los Angeles: Univ. Calif. Press
Schluchter W. 1981. The Rise of Western Ra-
tionalism: Max Weber’s Developmental His-
tory. Berkeley: Univ. Calif. Press
Schluchter W, ed. 1984. Max Webers Studie
uber Hinduismus und Buddhismus. Frank-
furt: Suhrkamp
Schluchter W. 1987. Weber’s sociology of ra-
tionalization and typology of religious rejec-
tions of the world. See Lash & Whimster
1987, pp. 92–115
Singer M. 1985. Max Weber and the modern-
ization of India. See Buss 1985a, pp. 28–
45
Skoggard IA. 1996a. Inscribing capitalism: be-
lief and ritual in a new Taiwanese religion.
In The Story of Progress, ed. G Arvastson,
M Lindqvist, pp. 13–26. Upsala, Swed.: Acta
Univ. Upsaliensis, Stud. Ethnol. Upsaliensia,
17
Skoggard IA. 1996b. The Indigenous Dynamic
in Taiwan’s Postwar Development: The Reli-
gious and Historical Roots of Entrepreneur-
ship. Armonk, NY: Sharpe
Spiro ME. 1966. Buddhism and economic ac-
tion in Burma. Am. Anthropol. 68(5):1163–
73
Spiro ME. 1970. Buddhism and Society: A
GreatTraditionandItsBurmeseVicissitudes.
New York: Harper & Row
Stocking GW Jr. 1968. Race, Culture and Evo-
lution: Essays in the History of Anthropol-
ogy. New York: Free Press
Tambiah SJ. 1973. Buddhism and this-worldly
activity. Mod. Asian Stud. 7(1):1–20
Tambiah SJ. 1976. World Conqueror and World
Renouncer: A Study of Buddhism and Polity
inThailandagainstaHistoricalBackground.
Cambridge: Cambridge Univ. Press
Tambiah SJ. 1984. Max Weber’s Untersuchung
des fruehen Buddhismus: eine Kritik. See
Schluchter 1984, pp. 202–46
Tambiah SJ. 1987. At the confluence of anthro-
pology, history, and Indology. Contrib. In-
dian Soc. 21(1):187–216
Turner BS. 1974. Weber and Islam: A Critical
Study. London/Boston: Routledge & Kegan
Paul
Turner BS. 1992. Max Weber: From History to
Modernity. London: Routledge
Turner VW. 1969. The Ritual Process: Struc-
ture and Anti-Structure. Chicago: Aldine
Turner VW. 1974. Dramas, Fields and Meta-
phors: Symbolic Action in Human Society.
Ithaca, NY: Cornell Univ. Press
Weber M. 1922–1923. Gesammelte aufsatze
zur Religionssoziologie. 3 vols. Tubingen,
Ger.: Mohr
Weber M. 1925. Wirtschaft und Gesellschaft.
2 vols. Tubingen, Ger.: Mohr. 2nd ed.
Weber M. 1949. The Methodology of the Social
Sciences. Transl./ed. EA Shils, HA Finch.
New York: Free Press
Weber M. 1951. The Religion of China:
Confucianism and Taoism. Transl./ed. HH
Gerth. New York: Macmillan/London: Col-
lier Macmillan
Weber M. 1952. Ancient Judaism. Transl./ed.
HH Gerth, D Martindale. Glencoe, IL: Free
Press
Weber M. 1958a [1930]. The Protestant Ethic
and the Spirit of Capitalism. Transl. T Par-
sons. New York: Scribner’s Sons
Weber M. 1958b [1946]. From Max Weber.
Transl./ed. HH Gerth, CW Mills. New York:
Oxford Univ. Press
Weber M. 1958c. The Religion of India:
The Sociology of Hinduism and Buddhism.
Transl./ed. HH Gerth, D Martindale. New
York: Free Press
Weber M. 1962. Basic Concepts in Sociology.
Transl. HP Secher. New York: Citadel
Weber M. 1963. The Sociology of Religion.
Transl. E Fischoff. Boston: Beacon
Weber M. 1978 [1968]. Economy and Soci-
ety: An Outline of Interpretive Sociology, ed.
G Roth, C Wittich. Berkeley/Los Angeles:
Univ. Calif. Press
Weber M. 1996. Die Wirtschaftsethik der
Weltreligionen: Hinduismus und Buddhis-
mus, 1916–20, ed. H Schmidt-Glintzer, K-H
Golzio. Tubingen, Ger.: Mohr
Weller RP. 1994. Capitalism, community, and
the rise of amoral cults in Taiwan. See Keyes
et al. 1994, pp. 141–64
Williams M, ed. 1981. Charisma and Sacred
Biography. Chico, CA: Scholars Press
Worsley P. 1968. The Trumpet Shall Sound.
New York: Schocken. 2nd rev. ed.
Zablocki B. 1980. Alienation and Charisma:
A Study of Contemporary American Com-
munes. New York: Free Press
Wilk. Richard R, Lisa Cliggett. 2007. Economies and Cultur: Fondations of
Economic Anthropology . Westview Prees
Keyes Charles F. 2002. Weber nnd Anthropology. Annu. Rev. Anthropol. 2002. 31:233–55
منبع: http://www.fakouhi.com

User Comments تعداد نظرات کاربران : 1
mohsen razgande

در خواست ارسال مقاله در باره ماكس وبرسلام قسمت اخر مقاله وبر را در سايت ديدم .از شما خواهشمندم قسمتهاي قبلي رابرايم ايميل كنيد
باتشكرواحترام محسن رازقندي دانشجوي روابط عمومي

1392/8/15-22:44

0
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image